سید علی موسوی اناری

سید علی موسوی اناری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهsmoking٠٣:٠٧ - ١٣٩٧/٠٥/٢٦بجای گفتنshe looks hot میتوان از she looks smokingهم استفاده کرد! _______ برقرار باشید و سبز دوستان💞💌گزارش
80 | 2
ball gown٢٢:١٤ - ١٣٩٧/٠٥/٢٢نوعی لباس عروس ( همون لباس عروسایی که دامن بزرگ و حجیمی دارند! ) ( نمیدونم متوجه شدید یانه😂👌 _______ برقرار باشید و سبز دوستان👌🌷⚘گزارش
44 | 0
whaddya٠٥:٣٥ - ١٣٩٧/٠٥/٢٢فرم relaxed speech دو کلمه ی what are you یا what do youگزارش
21 | 0
poor you٠١:٥٩ - ١٣٩٧/٠٥/٢٢به معنای:آخی ! طفلی است! _______________ برقرار باشید و سبز دوستان⚘🌷❤گزارش
83 | 1
god willing٠٢:٠٠ - ١٣٩٧/٠٥/٢٢امید با خدا؛ان شاللهگزارش
55 | 1
the leland stanford junior university٠١:٥٥ - ١٣٩٧/٠٥/٢٢اسم کامل دانشگاه استنفوردگزارش
18 | 0
touchwood٠٢:٠١ - ١٣٩٧/٠٥/٢٢معادل بزنم به تخته خودمونگزارش
87 | 1
god forbidden٠٢:٠٠ - ١٣٩٧/٠٥/٢٢خدایی نکرده! خدا نکنه!گزارش
25 | 0
thanks god٠١:٥٩ - ١٣٩٧/٠٥/٢٢خداروشکرگزارش
46 | 2
no sweat٠١:٥٧ - ١٣٩٧/٠٥/٢٢معنی بی درد سر هم میدهد! بی دردسر ؛آسان است! ؛ کاری ندارد! خود کلمه sweat به معنای عرق ریختن است! _______________ برقرار باشید و سبز دوستان⚘🌷گزارش
67 | 1
down in the mouth٠١:٥٥ - ١٣٩٧/٠٥/٢٢اصطلاحیست به معنای لب و لوچه آویزان، گرفته؛ناخشنود؛ خیط شده! البته هم میتوان از at استفاده کرد هم از in که هردو همین معانی را دارند _________________ ... گزارش
30 | 1
down at the mouth٠١:٥٤ - ١٣٩٧/٠٥/٢٢اصطلاحیست به معنای : لب و لوچه آویزان؛ خیط شده؛نا خشنود ؛گرفته!!! ______________________________ برقرار باشید و سبز دوستان⚘🌷گزارش
14 | 0
dull٠١:٥٢ - ١٣٩٧/٠٥/٢٢dullمعانی متعددی دارد:کند؛کند ذهن؛ مات، کدر؛ضعیف؛خفیف ؛غم افزا و گرفته مثال: he is a dull student او دانش اموز کند ذهنی است! a dull knife چاقوی کند ... گزارش
285 | 1
stage٠١:٤٤ - ١٣٩٧/٠٥/٢٢مرحله برای مثال :stage by stageینی step by step و هردو ینی گام به گام؛مرحله به مرحله!گزارش
60 | 1
furniture٢٢:٠٤ - ١٣٩٧/٠٥/٢١مبلمان برای مثال : Home furniture یعنی مبلمان خانگی! برقرار باشید و سبز دوستان⚘🌷گزارش
140 | 5
do up٢١:١٩ - ١٣٩٧/٠٥/٢٠phrasal verbاست که همراه چهار کلمه: velcro , buttons; snaps; zipperبکار میرود! velcroبمعنای :چسب کفش های چسبی buttonبه معنای دکمه snaps به معنای دک ... گزارش
198 | 1
snaps٢١:١٠ - ١٣٩٧/٠٥/٢٠دکمه های فلزی که در هم چفت میشوند هم snaps میگویند! گزارش
32 | 1
sweat for it٢١:٠٨ - ١٣٩٧/٠٥/٢٠تلاش و مشقت برای کاری برای مثال: if you want success , you must sweat for it! ینی: اگر موفقیت را میخواهی؛ باید برای ان تلاش کنی ( مشقت تحمل کنی ) ! ... گزارش
23 | 0
enough of your lip٢١:٠٥ - ١٣٩٧/٠٥/٢٠اصطلاحیست به معنای : حرف دهنتو بفهم! که معادل whatch your mouthهم هست! برقرار باشید دوستان 🌷⚘گزارش
23 | 0
wanna٢١:٠٤ - ١٣٩٧/٠٥/٢٠در relaxed speechبه معنای خواستن هست و مخفف want to هست! توضیح relaxed speech: مثلا در relaxed speech بجای گفتن do you haveا میگویند: جَوِ ( j'ev ) ... گزارش
391 | 1
used to٢١:٠١ - ١٣٩٧/٠٥/٢٠بیشتر در متون آکادمیک و formalبه معنای " قبلا " هست برقرار باشید و سبز🌷⚘.گزارش
184 | 1
your fly is down٢٠:٥٨ - ١٣٩٧/٠٥/٢٠زیپ شلوارت بازهگزارش
25 | 0
FLY٠٤:١٢ - ١٣٩٧/٠٥/٢٠یکی ازمعانی fly زیپ است! برای مثال:your fly is down یعنی: زیپ شلوارت بازه😂👌 برقرار باشید و سبز دوستان🌷⚘👌گزارش
297 | 4
by the way٠٥:١٧ - ١٣٩٧/٠٥/١٩ضمنا اتفاقا به هر حالگزارش
207 | 5
whaddya٠٤:٠٦ - ١٣٩٧/٠٥/١٩در relaxed speechبجای گفتن what are you یا what do youاز whaddya استفاده میشود!!! برقرار باشید دوستان👌🌷⚘گزارش
32 | 0
by now١٦:٣٧ - ١٣٩٧/٠٥/٠٧for example : he should be here by now او باید تا الان اینجا می بود برقرار باشید دوستان ⚘گزارش
126 | 1
overalls١٠:٢٧ - ١٣٩٧/٠٥/٠٤لباسی که تو بازی ماریو میپوشید!😉😂گزارش
71 | 1
underwear١٠:٢٦ - ١٣٩٧/٠٥/٠٤لباس زیرگزارش
55 | 1
legging١٠:٢٤ - ١٣٩٧/٠٥/٠٤به نوعی میشه همون ساپورت خودمون فرضش کرد! جوراب شلواری میشه tightsنه legging!گزارش
46 | 1
tubelight٠٧:٢٦ - ١٣٩٧/٠٥/٠٤به لامپ های مهتابی tube light میگویند برقرار باشید دوستان 💚گزارش
21 | 0
amorous٠٥:٥٠ - ١٣٩٧/٠٥/٠٤عشق دوست؛شیفته؛ حشریگزارش
28 | 1
peck٠٥:٣٧ - ١٣٩٧/٠٥/٠٤همانkiss اما حالت informalدارهگزارش
62 | 0
jump at٠٤:٤٤ - ١٣٩٧/٠٥/٠٢با کله قبول کردن!!!!!!!!گزارش
41 | 0
MS٠٤:٠٠ - ١٣٩٧/٠٤/٢٧برای خطاب مودبانه به خانمی که وضعیت تاهلش برایمان مشخص نیست بکار میرود. برقرار باشید دوستان ⚘🌷گزارش
327 | 1
where are you from٠٣:٠٤ - ١٣٩٧/٠٤/٢٧معادل :where do you come from?گزارش
122 | 10
in honor of٠٢:٣٤ - ١٣٩٧/٠٤/٢٧برای مثال: a reception in honor of the new mayor یعنی پذیرایی ای به افتخار شهردار جدید. برقرار باشید دوستان ⚘🌷 گزارش
41 | 0
cordinate٢١:٢٩ - ١٣٩٧/٠٤/٢٥cordinate number یا همان عدد همسایگی به تعداد اتم های مجاور با یک اتم گویند برقرار باشید دوستان 👌⚘گزارش
34 | 0
i fell madly in love with٢٠:٣١ - ١٣٩٧/٠٤/٢٥دیوانه وار عاشق کسی بودن. برای مثال: I fell madly in love with mina یعنی: من دیوانه وار عاشق مینا هستم😊❤💙گزارش
30 | 0
have a thick skull٢١:٢٨ - ١٣٩٧/٠٤/٢٤کله خراب بودن، احمق بودنگزارش
23 | 0
at that presice moment٢٠:٥٣ - ١٣٩٧/٠٤/٢٤درست در آن لحظه ؛دقیقا در همان لحظه⚘گزارش
21 | 0
dallas cowboys٢١:١٩ - ١٣٩٧/٠٤/٢٣از تیم های مشهور فوتبال امریکایی یا همانsoccer. در آمریکا برقرار باشید دوستان⚘❤.گزارش
21 | 0
violet٠١:٥٢ - ١٣٩٧/٠٤/٢٣کلمات مشابه violet : violet ( بنفش ) violent ( شدید ) violate ( نقض کردن، تجاوز کردن ) violence ( خشونت ) برقرار باشید دوستان ⚘🌷.گزارش
99 | 1
undergraduate٢١:١٠ - ١٣٩٧/٠٤/٢١undergraduate:دانشجوی دوره لیسانس graduate :فارغ التحصیل دوره کارشناسی postgraduate:دانشجوی ارشد یا دکتری برقرار باشید دوستان ⚘گزارش
334 | 1
viral٢١:٠٥ - ١٣٩٧/٠٤/٢١عمومی و فراگیر شدن سریع موضوعی در فضای مجازی .گزارش
244 | 1
undergraduate٢١:٠٢ - ١٣٩٧/٠٤/٢١فارع التحصیل شده ی کارشناسی.گزارش
32 | 4
assemble١٨:٠٠ - ١٣٩٧/٠٤/٢١در متون آکادمیک به معنای مونتاژ کردن قطعات هم بکار میرود. ⚘گزارش
92 | 1
solid١٦:٣٥ - ١٣٩٧/٠٤/٢١در کاربر های روزمره به معنای یک فاز ازماده است ( not liquid or gas ) و در متون تخصصی بیشتر به معنای قطعی است . به مثال زیر توجه کنید: we have no so ... گزارش
193 | 2
discipline١٦:٢٩ - ١٣٩٧/٠٤/٢١در کاربرد های روزمره بیشتر به معنای "نظم و تربیب دادن است ( سینونیم با arrange, marshal, colloocate ) و در متون آکادمیک به معنای رشته تحصیلی است. ب ... گزارش
377 | 1
god be with you until we meet again١٥:٤٦ - ١٣٩٧/٠٤/٢١تا ملاقاتی دیگر خدا بهمراه شما . برقرار باشید دوستان⚘🌷گزارش
18 | 0
its kind of you١٥:٤٥ - ١٣٩٧/٠٤/٢١لطف دارید؛ نظر لطفتونه. برقرار باشید دوستان👋گزارش
39 | 0