افشین خسروترازک

افشین خسروترازک کیپاپر و کی درامر
وانس

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهsesame oil١٩:٥١ - ١٣٩٩/٠٥/٣٠روغن کنجدگزارش
5 | 1
threw away١٩:٣١ - ١٣٩٩/٠٥/٣٠دور انداختنگزارش
12 | 1
grown٢٠:٥٤ - ١٣٩٩/٠٥/٢٦بالغ شدهگزارش
7 | 0
cool it١٧:٤٦ - ١٣٩٩/٠٥/٢٦بسه! تمومش کن! آروم باش!گزارش
14 | 1
haircut١٧:١٤ - ١٣٩٩/٠٥/٢٦مدل موگزارش
32 | 1
breaking up١٤:٥٨ - ١٣٩٩/٠٥/٢٦به هم زدن رابطهگزارش
12 | 1
no offense١٤:٠٠ - ١٣٩٩/٠٥/٢٦توهین نباشهگزارش
25 | 1
wedding crasher٠٢:٠٩ - ١٣٩٩/٠٥/٢٥مهمان ناخوانده عروسیگزارش
2 | 1
woodside٠١:١٤ - ١٣٩٩/٠٥/٢٥کنار جنگلگزارش
5 | 0
that's cool٢٣:٥٨ - ١٣٩٩/٠٥/٢٤مشکلی نیست، چیزی نیستگزارش
7 | 2
fiction writer٢١:٤٧ - ١٣٩٩/٠٥/٢٤رمان نویس، داستان نویسگزارش
2 | 0
gift store١٧:٠٠ - ١٣٩٩/٠٥/٢٤کادو فروشی، فروشگاه کادو، فروشگاه هدیهگزارش
5 | 0
looked up١٩:٤٩ - ١٣٩٩/٠٥/٢٣گشتنگزارش
32 | 1
lakeside٢٢:٣٩ - ١٣٩٩/٠٥/٢٢کنار دریاچهگزارش
7 | 0
laying٠٠:٢٣ - ١٣٩٩/٠٣/٢٩تخم گذاشتنگزارش
21 | 1