سلیمان عباسی

سلیمان عباسی عضو هیأت علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهبرخلاف٢٠:٣٣ - ١٣٩٩/٠٨/٠٨واژگونه ی، ناساز، وارونهگزارش
25 | 0
هم سو١٩:٤٦ - ١٣٩٩/٠٨/٠٨همگرا هم راستا هم نواگزارش
5 | 1
الود١٩:١٨ - ١٣٩٩/٠٨/٠٧آمیز آمیختهگزارش
2 | 0
یهود٠٠:١٩ - ١٣٩٩/٠٨/٠٧جهودگزارش
2 | 0
فرا٠١:٥٩ - ١٣٩٩/٠٨/٠٤برترگزارش
12 | 0
گر٠١:٢٨ - ١٣٩٩/٠٨/٠١گر. [ گ َ ] ( اِ ) این کلمه اوستایی و بمعنی کوه است و در یسنا 1 فقره ٔ 14 و یسنا 2 فقره ٔ 14 و یسنا 3 فقره ٔ 16 و غیره آمده . در دو سیروزه ٔ کوچک و ب ... گزارش
12 | 1
بیزاری٠١:٣٣ - ١٣٩٩/٠٧/٣٠دوریگزارش
5 | 1
از انجا که٠٠:٣٧ - ١٣٩٩/٠٧/٢٧از این جهت کهگزارش
9 | 0
از انجا که٠٠:٣٦ - ١٣٩٩/٠٧/٢٧از آن رو کهگزارش
7 | 0
با وجود این٠٠:٢٠ - ١٣٩٩/٠٧/٢٧با توجه به این گزارش
0 | 1
گنجاندن٠١:٠٧ - ١٣٩٩/٠٧/١٩قرار دادنگزارش
5 | 1
رفته رفته٠٠:١٤ - ١٣٩٩/٠٧/١٨به مرور با گذشت زمانگزارش
5 | 0
حلول١٣:٤٦ - ١٣٩٩/٠٦/٢٨تبلور تجلیگزارش
2 | 0
الوهیت١٣:٣١ - ١٣٩٩/٠٦/٢٨خدا بودن اله بودنگزارش
12 | 1
تعریف١١:٠٤ - ١٣٩٩/٠٦/٢٨تبیینگزارش
5 | 1
دیر زمان١٢:٥٣ - ١٣٩٩/٠٦/٢١قدیم الایام زمانهای خیلی دورگزارش
12 | 1
عنصر١٥:١١ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠خمیر مایهگزارش
14 | 2
شاخه٠٠:٠٩ - ١٣٩٩/٠٦/١٩گرایشگزارش
2 | 1
متکون٠١:٠٨ - ١٣٩٩/٠٦/١٨شکل گرفته صورت بندی شده پدیدار گشتهگزارش
5 | 0
پیوستار٢٠:٥٢ - ١٣٩٩/٠٦/١٧زنجیره تسلسلگزارش
39 | 1
شکل گیری٢٠:٣٤ - ١٣٩٩/٠٦/١٧تکون پیدایش صورت بندی گزارش
14 | 1
حاصل از٠١:٠٢ - ١٣٩٩/٠٦/١٧برگرفته از برساخته ازگزارش
0 | 0
از دسته٠٠:٣٣ - ١٣٩٩/٠٦/١٧از مجموعهگزارش
0 | 0
از دسته٠٠:٣٢ - ١٣٩٩/٠٦/١٧از گروهگزارش
0 | 1
تامین٢٢:٥٢ - ١٣٩٩/٠٦/١٥تمهیدگزارش
5 | 1
بن مایه١٠:٤٠ - ١٣٩٩/٠٦/١٥ریشه عمیقگزارش
12 | 1
عموما١٠:١١ - ١٣٩٩/٠٦/١٥غالبا اغلب گزارش
2 | 1
به هر روی٠٢:٠٧ - ١٣٩٩/٠٦/١٥به هر حالگزارش
14 | 1
قائم به ذات٠١:٤١ - ١٣٩٩/٠٦/١٥مستقل دارای استقلالگزارش
7 | 1
ساختار٠٠:٥٤ - ١٣٩٩/٠٦/١٤چارچوب چهارچوبگزارش
9 | 1
چقدر١٧:٣١ - ١٣٩٩/٠٦/١٣چه میزانگزارش
14 | 1
نعل به نعل١٤:٣٦ - ١٣٩٩/٠٦/١٣پا به پا مو به مو گام به گام گزارش
7 | 1
برای نمونه١٣:٤١ - ١٣٩٩/٠٦/١٣به عنوان مثال گزارش
2 | 1
جایگزین١٣:٣٧ - ١٣٩٩/٠٦/١٣جایگشتگزارش
5 | 1
گاه شمار١٣:٠١ - ١٣٩٩/٠٦/١٣زمان نگارگزارش
5 | 1
geenawwan١٢:٤٠ - ١٣٩٩/٠٦/١٣این واژه کهن انگلیسی است به معنای روایت داستانگزارش
0 | 1
کاربرد٢٣:٣٤ - ١٣٩٩/٠٦/١١کاربستگزارش
16 | 2
توالی٠٢:١٣ - ١٣٩٩/٠٦/١١پیوستگیگزارش
9 | 1
نامحسوس٠١:٠٠ - ١٣٩٩/٠٦/١١ناملموس غیرملموسگزارش
7 | 1
معمولا٠٠:٢٢ - ١٣٩٩/٠٦/١١طبق روالگزارش
34 | 2
متوسل١١:٢٤ - ١٣٩٩/٠٦/٠٥چنگ زنندهگزارش
12 | 1
با توجه به٢١:٢٧ - ١٣٩٩/٠٦/٠٤با عنایت بهگزارش
32 | 1
در مورد١٥:٤٢ - ١٣٩٩/٠٦/٠٣پیرامونگزارش
9 | 1
کیفیت١٥:٠٦ - ١٣٩٩/٠٦/٠١نحوه روشگزارش
14 | 1
خوی٠٣:٥٩ - ١٣٩٩/٠٥/٣١روحیهگزارش
14 | 1
وجه الله٢٢:٠٤ - ١٣٩٩/٠٥/٣٠رضای خداوند رضایت الهیگزارش
7 | 0
تثبیت٢٢:١٢ - ١٣٩٩/٠٥/٢٨نهادینه کردن نهادینه شدنگزارش
7 | 1
در حالیکه٠٠:٠٢ - ١٣٩٩/٠٥/٢٧در صورتی کهگزارش
25 | 1
ساخت و پرداخت١٤:٣٥ - ١٣٩٩/٠٥/٢٣پردازش تجزیه و تحلیلگزارش
2 | 1
تعمیم٠١:٤١ - ١٣٩٩/٠٥/٢٢عمومیت دادن عمومیت بخشیدن همه شمول دانستنگزارش
32 | 1