جمشید احمدی

جمشید احمدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهراحت طلب٠٣:١٦ - ١٣٩٨/٠٥/١٤آرام جوی/آرامجوگزارش
0 | 0
رامند٠٣:٠٦ - ١٣٩٨/٠٥/١٤رامند/ رامندی = امن/ امنیت/راحت/ آسودگی/ آرامشگزارش
7 | 0
مختلف٠٢:٥١ - ١٣٩٨/٠٥/١٤چندگونگزارش
12 | 2
اموال٠٢:٤٣ - ١٣٩٨/٠٥/١٤اموال به چم چیزهایی است به همراه خود و یا در جایی آنها را برای خودش دارد که برایش ارزش مادی و یا مینوی دارد که در گویش اربی به آنها اموالآن کس گفته م ... گزارش
12 | 0
محرک٠٢:٢٢ - ١٣٩٨/٠٥/١٤برانگیزان گزارش
5 | 1
انطباق٠١:٤٦ - ١٣٩٨/٠٥/١٤انطباق = همسازشی/ همسازش منطبق = همساز تطبیق = همسازی گزارش
14 | 1
محبوبیت٠١:٢٦ - ١٣٩٨/٠٥/١٤محبوبیت = پسندش/ پُرپسند/ پرپسندیگزارش
9 | 0
خلاصه٠٠:٥٨ - ١٣٩٨/٠٥/١٤ناب گزینی/ سره گزینی خلاصه کردن، همانا برگزیدن کوتاهترین و همزمان بهترین گفتار از یک نوشتار است؛ بنابراین واژه های ناب گزینی/ سره گزینی به دید من بهت ... گزارش
30 | 3
بالفعل٢١:٣٢ - ١٣٩٨/٠٥/١٢بالفعل = فراهم/ آماده/بیدار/ نخفته بالقوه = نهفته/ خفتهگزارش
60 | 0
مدعی١٩:٣٧ - ١٣٩٨/٠٥/١٢فراخواهگزارش
18 | 1
اشاره١٩:٢٧ - ١٣٩٨/٠٥/١٢اشاره = پیکانهگزارش
32 | 1
اصطلاح١٨:٣٤ - ١٣٩٨/٠٥/١٢اصطلاح = درواژهگزارش
28 | 1
منظم١٨:٣٣ - ١٣٩٨/٠٥/١٢منظم = پیرشته/پی رشتهگزارش
14 | 1
توجیه١٩:١٢ - ١٣٩٨/٠٥/١١فرآوند/ روایشگزارش
14 | 1
مطمئن١٧:٠٠ - ١٣٩٨/٠٥/١١دلاسود/ دل آسودگزارش
28 | 2
داوطلب١٦:٥٦ - ١٣٩٨/٠٥/١١خویش خواستهگزارش
30 | 1
اطلس١٦:١٠ - ١٣٩٨/٠٥/١١اتلسگزارش
5 | 1
احتمالات١٥:٥٢ - ١٣٩٨/٠٥/١١گمانه زنیها/ گمانه زنیهایگزارش
9 | 1
ترتیب١٥:٣٧ - ١٣٩٨/٠٥/١١پیایش/ از پی هم آمدن/ پی آی شگزارش
14 | 1
لذت طلب١٥:١٢ - ١٣٩٨/٠٥/١١فراخوشی خواه/ فراخوشی جویگزارش
5 | 0
لذت١٥:١٠ - ١٣٩٨/٠٥/١١لذت همانا احساس گونه ای خوشی است که با خوشی های همیشگی اندکی یا بیشتر یا خیلی بیشتر در چندینگی ( کمیت ) و چگونگی ( کیفیت ) بالاتر جای دارد. بنابراین ... گزارش
28 | 2
مزاج١٣:٠٤ - ١٣٩٨/٠٥/١١فرنهشگزارش
5 | 1
روحیه١٢:٥٦ - ١٣٩٨/٠٥/١١روحیه به چم حالتهای روانی است. همانند غم و شادی، خستگی و سرحالی و . . . است. پس روحیه به چگونگی حالتهای روانی گفته می شود. بنابراین: روحیه : روانگون ... گزارش
46 | 5
کاملا١٠:٢٥ - ١٣٩٨/٠٥/١١همگی/ سراسر/ سرتاسر/ یکسرگزارش
9 | 0
ضروری١٣:٥٧ - ١٣٩٨/٠٥/١٠کم فزون/ پربایستگزارش
7 | 1
زائد١٣:٥٣ - ١٣٩٨/٠٥/١٠پُر فزون / کم بایستگزارش
9 | 0
موردی١٣:٤١ - ١٣٩٨/٠٥/١٠چم "موردی" در فرازچه ی زیر : �بررسیهای موردی� موردی = تکپار/تکپاره/ناگاه/گزارش
12 | 1
عملی١٣:٣٠ - ١٣٩٨/٠٥/١٠کنش مندگزارش
12 | 1
صاحب نظر١٢:٤٤ - ١٣٩٨/٠٥/١٠صاحب نظر/ صاحب نظران = فرا نگر / فرا نگرانگزارش
12 | 1
مؤثر١٢:٣٢ - ١٣٩٨/٠٥/١٠موثر = پرنمود/کاراگزارش
7 | 1
نظم١٢:١٧ - ١٣٩٨/٠٥/١٠نظم/تنظیم/ منظم = پیارایی/ پی آرایی ناظم = پی آرای/ پی آرا گزارش
21 | 1
فو ق لیسانس١٢:٠٧ - ١٣٩٨/٠٥/١٠فرا لیسانسگزارش
9 | 2
جالب١١:١٤ - ١٣٩٨/٠٥/١٠شگفتگزارش
44 | 2
غیر از١١:٠٠ - ١٣٩٨/٠٥/١٠افزون برگزارش
16 | 1
بجز١٠:٥٩ - ١٣٩٨/٠٥/١٠افزون برگزارش
16 | 1
امور١٩:١٠ - ١٣٩٨/٠٥/٠٩زمینه هاگزارش
12 | 1
نقل مکان١٣:٢٦ - ١٣٩٨/٠٥/٠٩ترابری نقل مکان = ترابریگزارش
5 | 1
محله١٣:١٠ - ١٣٩٨/٠٥/٠٩محله به جایی یا تکه ای از شهر گفته می شود. همانا که شهر از چند و چندین محله پدید می آید. بنابراین : محله = جایی از شهر / جایشهر/جاشهر محله = جایشهر ... گزارش
14 | 1
مرفه١٣:٠٢ - ١٣٩٨/٠٥/٠٩مرفه = پرآسود/ پر آسوده/ پر آسوده = پرآسودگزارش
12 | 0
مهندسی عمران١٢:٣٦ - ١٣٩٨/٠٥/٠٩مهندسی سازندگیگزارش
9 | 1
ظاهری١٦:١٨ - ١٣٩٨/٠٥/٠٨پوسته ایگزارش
7 | 1
منحصربه فرد٠٢:٤٥ - ١٣٩٨/٠٥/٠٨تکویژه/ تک ویژهگزارش
32 | 3
کمیت٠٢:٣٣ - ١٣٩٨/٠٥/٠٨چندینگی کیفیت = چگونگیگزارش
16 | 1
متغیر٠٢:٠١ - ١٣٩٨/٠٥/٠٨دگرگونهگزارش
7 | 1
تخیلی٠٠:١٥ - ١٣٩٨/٠٥/٠٨خیال = گمان تخیل = گمانش تخیلی = گمانشیگزارش
7 | 0
محدود٢٣:٣٤ - ١٣٩٨/٠٥/٠٧کرانپذیر / کرانیده/ تنگیدهگزارش
18 | 1
متغیر٠٣:٥٢ - ١٣٩٨/٠٥/٠٧ثابت = پایا/پایدار متغیر = ناپایا/ناپایدارگزارش
18 | 1
تقویت٠٣:٣٦ - ١٣٩٨/٠٥/٠٧زورافزونی/تاب افزونیگزارش
12 | 1
عمر٠٢:٥١ - ١٣٩٨/٠٥/٠٧زیستشگزارش
12 | 2
قانع٠٢:٣٢ - ١٣٩٨/٠٥/٠٧قانع/متقاعد/قانع کردن یا شدن/متقاعد کردن یا شدن = همپذیر/همپذیری/ همپذیرفتن/همپذیراندن نمونه : قانع شد = همپذیر شد قانع کرد = همپذیر کرد متقاعد کرد ... گزارش
16 | 1