برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1529 100 1
شبکه مترجمین ایران

معقولات

/ma'qulAt/

مترادف معقولات: مدرکات

متضاد معقولات: محسوسات

معنی معقولات در لغت نامه دهخدا

معقولات. [ م َ ] (ع ص ، اِ) ج ِ معقولة تأنیث معقول. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). سخنهای پسندیده ٔ عقل و قابل دریافت و هرچیز شایسته ٔ ادراک و دریافت. (ناظم الاطباء). و رجوع به ماده ٔ قبل شود. || (اصطلاح فلسفی ) چیزهایی که به عقل ادراک شود. مقابل محسوسات. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): در مدارج موجودات و معارج معقولات بعد از نبوت که غایت مرتبه ٔ انسانی است هیچ مرتبه ورای پادشاهی نیست. (چهارمقاله ص 60).
- علم معقولات ؛ رجوع به علم معقول ذیل ترکیبات معقول شود.
- معقولات اولی ؛ آنچه موجود در خارج باشد مانند طبیعت حیوان و انسان زیرا آن دو بر موجود خارجی حمل می شوند چنانکه گوییم زید انسان است و اسب حیوان است. (از تعریفات جرجانی ). اشیایی که مصداق خارجی داشته باشند و اولین متصور باشند مانند انسان و حیوان که موجود در خارجند و متصور شوند. بالجمله معقولات اولی عبارت از تصورات اولیه از اشیأاند که آن تصورات در ذهن است ولیکن منشاء و مصداق آنها در خارج است. (از فرهنگ علوم عقلی جعفر سجادی ). ورجوع به ترکیب بعد شود.
- معقولات ثانیه ؛ آنچه به ازاء آن چیزی نباشد مانند نوع و جنس و فصل زیرا آنها بر چیزی از موجودات خارجی حمل نمی شوند. (از تعریفات جرجانی ). کلیات اند که از امور ذهنی انتزاع شده اند و منشاء آنها همان ذهن است و به عبارت دیگر اموری هستند که عروض آنها بر معروضات خود در عقل است مانند کلیت و جزئیت که در موطن عقل عارض بر کلی و جزئی شوند و کلی و جزئی خود از امور عقلی اند، لیکن تصور انسان و حیوان چنین نیست یعنی آن صور (از انسان و حیوان ) در ذهن اند ولیکن منشاء و مبداء و مصداق آنها که حیوان و انسان باشد خارج است. (از فرهنگ علوم عقلی جعفر سجادی ). و رجوع به ترکیب قبل شود.

معنی معقولات به فارسی

معقولات
( اسم ) جمع معقوله ( معقول ) : ۱ - پسندیدههای عقل ( سخن و غیره ) . ۲ - آنچه بعقل ادراک شود مقابل محسوسات : ... که در مدارج موجودات ومعارج معقولات بعد ازنبوت - که غایت مرتب. انسانی است - هیچ مرتبه ورای پادشاهی نیست . یا معقولات اولی . اشیایی که مصداق خارجی داشته باشند و اولین متصور باشند مانند : انسان و حیوان که موجود در خارجند ومتصور شوند . بالحمله معقولات اولی عبارت از تصورات اولیه از اشیائ اند که آن تصورات در ذهن است و لیکن منشا و مصداق آنها در خارج است و معقولات ثانیه کلیات اند که از امور ذهنی انتزاع شدهاند و منشا آنها همان ذهن است و بعبارت دیگر اموری هستند که عروض آنها بر معروضات خود در عقل است مانند کلیت و جزئیت که در موطن عقل عارض بر کلی و جزئی شوند و کلی و جزئی خود از امور عقلی اند لیکن تصور انسان و حیوان چنین نیست یعنی آن صور ( از انسان و حیوان ) در ذهن اند و لیکن منشاو مبدا ومصداق آنها که حیوان و انسان باشد خارج است .

معنی معقولات در فرهنگ معین

معقولات
(مَ) [ ع . ] (اِمف .) جِ معقول ، مسئله ها و موضوع های فلسفی یا جدی .

معنی معقولات در فرهنگ فارسی عمید

معقولات
اموری که به وسیلۀ عقل ادراک می شود.

معنی معقولات به انگلیسی

comprehension (اسم)
فهم ، معرفت ، قوه ادراک ، دریافت ، معقولات
contemplative sciences (اسم)
معقولات

معقولات را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معقولات اولیه   • معنی ثانویه   • معنی معقولات   • مقولات عشر   • معقولات یعنی چه   • اتصاف   • تعریف معقولات   • ثانویه در جدول   • مفهوم معقولات   • معرفی معقولات   • معقولات چیست   • معقولات یعنی چی  

توضیحات دیگر

معنی معقولات

کلمه : معقولات
اشتباه تایپی : lur,ghj
آوا : ma'qulAt
نقش : اسم
عکس معقولات : در گوگل

آیا معنی معقولات مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )