مارکسیست

/mArksist/
شبکه مترجمین ایران

فارسی به انگلیسی

marxian, marxist or marxian

لغت نامه دهخدا

مارکسیست. ( فرانسوی ، ص ) پیرو مسلک مارکسیسم. ( فرهنگ فارسی معین ). که مسلک اجتماعی و اقتصادی مارکس را پذیرفته و بدان اعتقاد داشته باشد. و رجوع به مارکس و مارکسیسم شود.

فرهنگ فارسی

پیرو مسلک مارکسیسم
( صفت ) پیرو مسلک مارکسیسم .

فرهنگ عمید

پیرو و طرفدار مارکسیسم.

معنی یا پیشنهاد شما