لک لکی سیاه نوک داسی

شبکه مترجمین ایران

فرهنگستان زبان و ادب

{Plegadis falcinellus} [زیست شناسی- علوم جانوری] گونه ای از تیرۀ مرغ مقدسیان و راستۀ لک لک سانان که منقار آنها خاکستری مایل به سیاه و انحنادار است و پرهای زینتی خرمایی و بنفش دارند و روی بال های آنها سبز صیقلی است

معنی یا پیشنهاد شما