برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1456 100 1

زبان بر

معنی زبان بر در لغت نامه دهخدا

زبان بر. [ زَ ب ُ ] (نف مرکب ) کنایه از خاموش کردن مدعی است بدلائل و جوابی که دیگر حرف نمیتواند زند. (برهان قاطع). جوابی که خصم راساکت و خاموش گرداند. (انجمن آرا) (آنندراج ). جوابی که اسکات مدعی بدان شود. (شرفنامه ٔ منیری ). حجت قاطع و دلیل و برهان مسکت. (ناظم الاطباء). جوابی که خصم را ساکت کند. (فرهنگ رشیدی ). رجوع به زبان بریدن شود. || بمعنی عطا و بخشش نیز آمده است چنانکه در زمان پیغمبر شاعری را حضرت رسالت فرمودند بعمرکه زبانش را ببر. عمر خواست که با کارد ببرد حضرت امیر فرمود که به او چیزی بده. (برهان قاطع). || بخشش و عطا را نیز گویند. (فرهنگ رشیدی ). عطا. (شرفنامه ٔ منیری ). بخشش و عطا را نیز گویند که زبان شاکی را از غیبت و شکوه ببرد. (آنندراج ) (انجمن آرا). عطا و بخشش که سائل راساکت کند. (ناظم الاطباء). رجوع به زبان بران شود.

معنی زبان بر به فارسی

زبان بر
۱ - ( صفت ) عطا بخشش ( که به وسیله آن زبان طعن را قطع کند ) . ۲ - ( اسم ) خاموش کردن مدعی به دلایلی که دیگر نتواند سخن گوید .
کنایه از خاموش کردن مدعی است بدلایل و جوابی که دیگر حرف نزند عطا و بخشش
کنایه از آنست که حیوان از شدت تشنگی زبان خود را از دهان بر می آرد شروع بسخن کردن
گویا در بن شعر بمعنی زبان جنبانیدن و سخن گفتن یا شعر سرودن است
خاموش ماندن سخن نگفتن مقابل زبان برگشودن
از حرف دیگران در باره خود جلوگیری کردن مانع بد زبانی و غیبت دیگران شدن
متواتر گو
لب به سخن باز کردن
( از چیزی ) جز آن چیز بر زبان نیامدن

معنی زبان بر در فرهنگ معین

زبان بر
( ~. بُ) ۱ - (ص فا.) کنایه از: عطا، بخشش (که به وسیلة آن زبان طعن را قطع کنند.) ۲ - (اِمص .) کنایه از: خاموش کردن مدعی به دلایلی که دیگر نتواند سخن گوید.

معنی زبان بر در فرهنگ فارسی عمید

زبان بر
۱. برهان و دلیل قاطع که مدعی را خاموش سازد و دیگر چیزی نگوید.
۲. جوابی که زبان طرف را کوتاه کند و دیگر حرف نزند.
۳. ویژگی عطا و بخششی که زبان خصم یا مدعی و شاکی را ببندد و دیگر بدگویی و شکایت نکند.

زبان بر را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی زبان بر   • مفهوم زبان بر   • تعریف زبان بر   • معرفی زبان بر   • زبان بر چیست   • زبان بر یعنی چی   • زبان بر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی زبان بر
کلمه : زبان بر
اشتباه تایپی : cfhk fv
عکس زبان بر : در گوگل

آیا معنی زبان بر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )
شبکه مترجمین ایران