رنگ نباتی

شبکه مترجمین ایران

لغت نامه دهخدا

رنگ نباتی. [ رَ گ ِ ن َ ] ( ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) رنگ سفید که مایل به سرخی باشد. ( بهار عجم ).

فرهنگ فارسی

رنگ سفید که مایل بسرخی باشد

معنی یا پیشنهاد شما