برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1650 100 1
شبکه مترجمین ایران

تحسر

/tahassor/

مترادف تحسر: افسوس، پشیمانی، تاسف، دریغ، اندوه، حسرت، افسوس خوردن، حسرت داشتن، دریغ خوردن

برابر پارسی: دریغ، پشیمانی، افسوس

معنی تحسر در لغت نامه دهخدا

تحسر. [ ت َ ح َس ْ س ُ ] (ع مص ) آرمان خوردن. (تاج المصادر بیهقی ) (زوزنی ) (دهار). دریغ خوردن. (شرح قاموس ) (منتهی الارب ). افسوس خوردن. (آنندراج ). تلهف. (اقرب الموارد) (قطر المحیط). افسوس و حسرت خوردن. (فرهنگ نظام ) : و از سر تأسف و تحسر گفت. (سندبادنامه ص 153).
طوطیان درشکّرستان کامرانی میکنند
در تحسر دست بر سر میزند مسکین مگس.
حافظ.
|| آکنده گوشت شدن جاریه. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). بهم رسیدن گوشت در مواضع بدن کنیزک. (شرح قاموس ) (قطر المحیط). || فربه گردانیدن ربیع شتر را به حدی که بسیار شود پیه در بدن او و بلند شدن کوهان وی ، پس سواری کرده شدن چند روز و پس رفتن جنبش و فروهشتگی گوشت وی و سخت شدن گوشت وی که متفرق بوده در جاهای آن. (شرح قاموس ) (قطر المحیط). رفتن آکندگی گوشت شتر و پیه ناکی وی بسواری چندروزه که از خوردن علف بهار بهم رسیده بود و سخت گردیدن بجای خویش ، گوشتهای فروهشته ٔ آن. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). || لاغر شدن ستور. (زوزنی ). || مانده شدن اشتر. (تاج المصادر بیهقی ). مانده گردیدن. (ناظم الاطباء). مانده شدن. (آنندراج ). || برهنه روی شدن زن. || ریختن پرهای کهن مرغ وبرآوردن پرهای نو. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). ریختن پر مرغ. (اقرب الموارد). || بیفتیدن پشم شتر. (تاج المصادر بیهقی ). ریختن پشم شتر از ماندگی. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از قطر المحیط). ریختن پشم شتر و موی حمار. (اقرب الموارد). افتادن پشم شتر از ماندگی. (شرح قاموس ).

معنی تحسر به فارسی

تحسر
حسرت داشتن، افسوس وردن، دریغ خوردن
۱- ( مصدر ) دریغ خوردن آرمان خوردن اسف خوردن . ۲- اندوه بردن . ۳- ( اسم ) رنج اندوه . ۴- افسوس پشیمانی تاسف . جمع : تحسرات .
آرمان خوردن دریغ خوردن

معنی تحسر در فرهنگ معین

تحسر
(تَ حَ سُّ) [ ع . ] (مص ل .) ۱ - حسرت خوردن . ۲ - اندوه بردن . ۳ - (اِ.) رنج ، اندوه . ۴ - افسوس ، پشیمانی .

معنی تحسر در فرهنگ فارسی عمید

تحسر
حسرت داشتن، افسوس خوردن، دریغ خوردن.

تحسر را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تحسر   • مفهوم تحسر   • تعریف تحسر   • معرفی تحسر   • تحسر چیست   • تحسر یعنی چی   • تحسر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تحسر

کلمه : تحسر
اشتباه تایپی : jpsv
آوا : tahassor
نقش : اسم
عکس تحسر : در گوگل

آیا معنی تحسر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )