%s

دارالترجمه ر.س.م.ی کاج

دانشنامه عمومی

%s ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
• %s، برای چک کردن ساعت یونیکس
• %s، یک حفره برای ثانیه در توابع تاریخ و زمان سی
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

معنی یا پیشنهاد شما