برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1453 100 1

without further ado


بدون درد سر بیشتر، بدون بگو مگوی دیگر

واژه without further ado در جمله های نمونه

1. So without further ado, I'll now ask Mr Davis to open the debate.
[ترجمه ترگمان]بنابراین بدون معطلی، از آقای دیویس می‌خواهم بحث را باز کند
[ترجمه گوگل]بنابراین بدون اطلاع بیشتر، من از آقای دویوز می خواهم تا بحث را باز کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. And so, without further ado, let me introduce tonight's speaker.
[ترجمه ترگمان]و بنابراین، بدون هیچ توضیحی اجازه بدهید گوینده امشب را معرفی کنم
[ترجمه گوگل]و از این رو، بدون اطلاع بیشتر، اجازه دهید سخنران امشب را معرفی کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. We set to work without further ado.
[ترجمه ترگمان]بدون اتلاف وقت دست‌به‌کار می‌شویم
[ترجمه گوگل]ما قصد داریم بدون آگاهی بیشتر کار کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. So without further ado, let's get on with tonight's show.
[ترجمه ترگمان]پس بدون اتلاف وقت بیا نمایش امشب را شروع کنیم
[ترجمه گوگل]بنابراین بدون اطلاع بیشتر، بیایید با نمایش امشب ادامه پیدا کنیم ...

معنی کلمه without further ado به انگلیسی

without further ado
• without adding any additional words of introduction

without further ado را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیرمهدی
حاشیه بسه، یه راس بریم سره اصل مطلب!

Without further ado, let's get started!
عاطفه
بدون اتلاف وقت
افشین خلاق دوست
بدون هیچ توضیح اضافه ای بریم سر اصل مطلب
saba
بدون فوت وقت
بدون معطلی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی without further ado
کلمه : without further ado
املای فارسی : ویتوت فورتهر عدو
اشتباه تایپی : صهفاخعف بعقفاثق شیخ
عکس without further ado : در گوگل

آیا معنی without further ado مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )
شبکه مترجمین ایران