برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

wish nobody ill


بدهیچکس رانخواهید

wish nobody ill را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی جابریان
بد هیچ کس رونخواه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی wish nobody ill

کلمه : wish nobody ill
املای فارسی : ویش نوبادی ایل
اشتباه تایپی : صهسا دخذخیغ همم
عکس wish nobody ill : در گوگل

آیا معنی wish nobody ill مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )