برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1724 100 1
شبکه مترجمین ایران

unity

/ˈjuːnəti/ /ˈjuːnɪti/

معنی: پیوستگی، شرکت، یگانگی، واحد، اشتراک، شماره یک، وحدت
معانی دیگر: یکتایی، تکی، یکی بودن، اتحاد، همبستگی، هم پیوندی، یکپارچگی، یکدستی، (ریاضی) یکا، رقم مرتبه ی اول، یکان، یکه، گروه متحد، همبسته، رجوع شود به: unit، سازش، سازگاری، توافق، اتفاق، همسازی، هماهنگی، ساختاره، یگانی

بررسی کلمه unity

اسم ( noun )
حالات: unities
(1) تعریف: the state of being a single unit; oneness.
مترادف: oneness
متضاد: multiplicity
مشابه: individuality, indivisibility, singularity, union

(2) تعریف: the state of being joined with others into a larger whole.
مترادف: coalescence, fusion, oneness, synthesis, unification, union
متضاد: division
مشابه: alliance, combination, community, confederation, connection, convergence, federation, joining, marriage, merger, syndication

(3) تعریف: the new whole that results from such a process of joining.
مترادف: union
مشابه: alliance, assembly, association, coalition, combination, compound, confederation, connection, cooperation, federation, fusion, group, league, marriage, merger, organization, society, syndication, synthesis

(4) تعریف: agreement among people; harmony; accord.
مترادف: accord, agreement, concord, concordance, concurrence, congruence, consonance, harmony, unison
متضاد: discord, disunity, division, strife
مشابه: amity, chorus, consent, cooperation, tune

(5) تعریف: in art or literature, harmony among the parts or elements that results in a unified artistic effect.
مترادف: harmony, proportion, symmetry
مشابه: architecture, balance, configuration, design, pattern

واژه unity در جمله های نمونه

1. unity element
عضو یکه

2. unity of purpose
وحدت هدف

3. the unity of the party was a mere facade
اتحاد و یکپارچگی حزب فقط ظاهری بود.

4. the unity of those two countries' economic interests
یکی بودن علائق اقتصادی آن دو کشور

5. . . . yea, through unity one can conquer the world
. . . آری به اتفاق جهان می‌توان گرفت

6. he established the unity of all people upon the belief in god
او همبستگی همه‌ی مردمان را بر پایه‌ی اعتقاد به خدا استوار کرد.

7. we seek the unity of all workers
ما خواهان اتحاد همه‌ی کارگران هستیم.

8. our strength lies in unity
قدرت ما ناشی از همبستگی است.

9. he underlined the importance of unity
او اهمیت اتحاد را مورد تاکید قرار داد.

10. the future of european economic unity
آتیه‌ی یکپارچگی اقتصادی اروپا

11. even at the expense of rupturing arab unity
حتی به قیمت از هم گسیختن اتحاد اعراب

12. . . . yes, the world can be conquered through unity
. . . آری،به اتفاق جهان می‌توان گرفت.

...

مترادف unity

پیوستگی (اسم)
affinity , connection , conjugation , juncture , alliance , union , association , incorporation , adherence , cohesion , continuity , conjunction , affiliation , bond , unity , coalition , concrescence , connexion , zygosis , joinder
شرکت (اسم)
firm , hand , association , society , company , unity , corporation , body corporate , cahoot , consociation
یگانگی (اسم)
sodality , marriage , unity , unification , oneness , uniqueness
واحد (اسم)
measure , one , unit , unity , monad , plank , module
اشتراک (اسم)
meet , sharing , unity , subscription
شماره یک (اسم)
one , unity
وحدت (اسم)
unity , unification , oneness

معنی unity در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] یگانگی
[ریاضیات] یگانی
[ریاضیات] عضو یکه، عنصر یکه، عضو واحد
[برق و الکترونیک] بسامد بهره واحد بسامدی که در آن بهره تقویت کننده عملیاتی برابر یک می شود .
[ریاضیات] ماتریس واحد
[ریاضیات] وحدت فرماندهی
[صنعت] وحدت اصول
[ریاضیات] وحدت هدف
[برق و الکترونیک] ضریب توان واحد ضریب توان 1/0 به دست آمده ، هنگامی که جریان و ولتاژ هم فاز می شوند . مانند مداری که فقط دارای مقاومت باشد .
[برق و الکترونیک] خاصیت یکه
[ریاضیات] ریشه ی n ام واحد، ریشه ی n ام یک
[ریاضیات] فراز واحد
[ریاضیات] ریشه ی n ام اولیه
[ریاضیات] ریشه های اولیه ی یک ...

معنی کلمه unity به انگلیسی

unity
• name of the second module of the international space station (was launched and attached to the first module by the crew of the u.s. space shuttle endeavor)
• oneness, union; wholeness; agreement, accord, harmony
• when there is unity, people are in agreement and act together for a particular purpose.
organization for african unity
• association of all the african countries which deals with matters concerning this continent
organization of african unity
• the organization of african unity was founded in 1963 to promote co-operation and unity among african countries. the headquarters are in addis ababa. western sahara was admitted in 1982, but its membership is disputed. morocco withdrew from the oau in 1985 over the issue of western sahara. the members of the oau are: algeria, angola, benin, botswana, burkina faso, burundi, cameroon, cape verde, central african republic, chad, comoros, congo, c?te d'ivoire, djibouti, egypt, equatorial guinea, ethiopia, gabon, gambia, ghana, guinea, guinea-bissau, kenya, lesotho, liberia, libya, madagascar, malawi, mali, mauritania, mauritius, mozambique, namibia, niger, nigeria, rwanda, sao tom? and pr?ncipe, selles, sierra leone, somalia, sudan, swaziland, tanzania, togo, tunisia, uganda, za?re, zambia, and zimbabwe.
• the organization of african unity was founded in 1963 to promote co-operation and unity among african countries. the headquarters are in addis ababa. western sahara was admitted in 1982, but its membership is disputed. morocco withdrew from the oau in 1985 over the issue of western sahara. the members of the oau are: algeria, angola, benin, botswana, burkina faso, burundi, cameroon, cape verde, central african republic, chad, comoros, congo, c?te d'ivoire, djibouti, egypt, equatorial guinea, ethiopia, gabon, gambia, ghana, guinea, guinea-bissau, kenya, le ...

unity را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

AAA
یگانگی
آرش اکبری
اتحاد
التن قاسمپور
یگانگی،بی همتایی،تکی
Braveheart
اتحاد،وحدت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی unity

کلمه : unity
املای فارسی : یونیتی
اشتباه تایپی : عدهفغ
عکس unity : در گوگل

آیا معنی unity مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )