برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1637 100 1
شبکه مترجمین ایران

undeniable

/ˌəndəˈnaɪəbl̩/ /ˌʌndɪˈnaɪəbl̩/

معنی: انکار ناپذیر
معانی دیگر: غیرقابل انکار، کتمان ناپذیر، عالی، برتر، خوب

بررسی کلمه undeniable

صفت ( adjective )
مشتقات: undeniably (adv.), undeniableness (n.)
(1) تعریف: impossible to deny or dispute; irrefutable.
متضاد: deniable, questionable
مشابه: absolute, certain, decisive

(2) تعریف: unquestionably good or genuine; excellent.
متضاد: dubious

- a gem of undeniable quality
[ترجمه ترگمان] یه جواهر از کیفیت غیرقابل‌انکار
[ترجمه گوگل] یک گوهر کیفیت نامطلوب
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه undeniable در جمله های نمونه

1. The jury concluded that the teenagers were undeniably guilty.
هیئت منصفه به این نتیجه رسید که نوجوانان بی تردید مقصر هستند

2. It is undeniable that most professionals can beat any amateur.
مشخص است که اکثر افراد حرفه ای می توانند هر فرد غیر حرفه ای را شکست دهند

3. That Leon resented Rita's good marks in school was undeniable.
اینکه لئون از نمرات خوب ریتا در مدرسه تنفر داشت غیر قابل انکار بود

4. undeniable guilt
گناه کتمان‌ناپذیر

5. an undeniable fact
یک حقیقت انکار ناپذیر

6. an undeniable literary classic
یک کلاسیک ادبی بی‌نظیر

7. the undeniable superiority of their products
برتری انکارناپذیر فرآورده‌های آنها

8. the undeniable truth
راستینه‌ی انکارناپذیر

9. his claim was founded on undeniable facts
ادعای او بر (پایه‌ی) حقایق انکارناپذیری استوار بود.

10. the priority of education is undeniable
سزیدگی آموزش و پرورش غیر قابل انکار است.

11. It is undeniable that the economic picture is brightening.
[ترجمه ترگمان]شکی نیست که تصویر اق ...

مترادف undeniable

انکار ناپذیر (صفت)
irrefutable , undeniable

معنی کلمه undeniable به انگلیسی

undeniable
• not deniable, unquestionable, indisputable; unquestionably good
• something that is undeniable is certainly true.

undeniable را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Roya
مسلم
محمد پیرحیاتی
غیر قابل انکار
Farhood
Zarif expressed remorse for departing from Iran’s official line, acknowledging that “following the supreme leader’s suggestions and decisions is an undeniable necessity.”

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی undeniable

کلمه : undeniable
املای فارسی : یوندنیبل
اشتباه تایپی : عدیثدهشذمث
عکس undeniable : در گوگل

آیا معنی undeniable مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )