برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1522 100 1
شبکه مترجمین ایران

take interest in


به (چیزی یا کسی) دلبستگی یا توجه داشتن

واژه take interest in در جمله های نمونه

1. The summary: we take interest in hardship when it's White hardship, yet accept it without notice when it's endemic to the African American community.
[ترجمه ترگمان]خلاصه: ما به سختی زمانی که این مشکل سفید است بهره می‌بریم، با این حال آن را بدون توجه به زمانی که بومی جامعه آفریقایی آمریکایی است، قبول می‌کنیم
[ترجمه گوگل]خلاصه ای که در آن سختی های سفید در معرض دشواری ها قرار می گیرد، اما آن را بدون اطلاع قبلی می پذیریم که به جامعه آفریقایی آمریکایی وابسته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. It is related to whether students take interest in the contents being taught and what is more, to success or failure for a class.
[ترجمه ترگمان]این موضوع مربوط به این موضوع است که آیا دانشجویان به محتویات درسی که آموزش داده می‌شود و چه چیزی بیشتر، تا موفقیت یا شکست یک کلاس توجه کنند
[ترجمه گوگل]این مربوط به اینکه آیا دانشجویان علاقه مند به محتوای محتوا هستند و چه چیزی بیشتر، به موفقیت یا شکست یک کلاس
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Jone began to take interest in arts while she was in university.
[ترجمه ترگمان]Jone در زمان تحصیل در دانشگاه به هنر علاقه نشان داد
[ترجمه گوگل]جون شروع به علاقه به هنر در حالی که او در دانشگاه بود
[ترجمه شما] ...

take interest in را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد رومزی
علاقه مند شدن
علاقه پیدا کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی take interest in

کلمه : take interest in
املای فارسی : تک اینترست این
اشتباه تایپی : فشنث هدفثقثسف هد
عکس take interest in : در گوگل

آیا معنی take interest in مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )