برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1725 100 1
شبکه مترجمین ایران

spellbind

/ˈspelˌbaɪnd/ /ˈspelbaɪnd/

معنی: مجذوب کردن، سحر کردن، مفتون ساختن
معانی دیگر: افسون کردن، طلسم کردن

بررسی کلمه spellbind

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: spellbinds, spellbinding, spellbound
مشتقات: spellbinding (adj.)
• : تعریف: to hold fascinated, as though under a spell; enchant.
مشابه: bewitch, charm, enchant, entrance, fascinate, mesmerize

- Her books spellbind the reader; they simply cannot be put down once begun.
[ترجمه ترگمان] کتاب‌ها را به خواننده نشان می‌دهد، و به سادگی نمی‌توان آن را پایین گذاشت
[ترجمه گوگل] کتابهای او خواننده را دلسرد می کند؛ آنها به سادگی نمیتوانند پس از یک بار شروع شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه spellbind در جمله های نمونه

1. The children were spellbound by the circus performance.
[ترجمه ترگمان]بچه‌ها مسحور اجرای سیرک شده بودند
[ترجمه گوگل]کودکان با عملکرد سیرک طغیان می کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The children listened to the story spellbound.
[ترجمه ترگمان]بچه‌ها مات و مبهوت به داستان گوش می‌دادند
[ترجمه گوگل]بچه ها گوش دادن به داستان طلسم شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The crowd was held spellbound by her oratory.
[ترجمه ترگمان]جمعیت مسحور نمازخانه او شده بود
[ترجمه گوگل]جمعیت توسط احتیاج خود را جشن گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She sat there motionless, as if spellbound.
[ترجمه ترگمان]بی‌حرکت و بی‌حرکت در آنجا نشسته بود
[ترجمه گوگل]او نشسته است بی حرکت، مثل گول زدن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. ' ...

مترادف spellbind

مجذوب کردن (فعل)
attract , witch , fascinate , spellbind
سحر کردن (فعل)
witch , fascinate , spellbind , enchant , conjure , practise magic , practise surcery
مفتون ساختن (فعل)
spellbind , enthrall , enthral

معنی کلمه spellbind به انگلیسی

spellbind
• enthrall, fascinate, captivate; hold under a magic spell or charm

spellbind را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی spellbind

کلمه : spellbind
املای فارسی : سپللبیند
اشتباه تایپی : سحثممذهدی
عکس spellbind : در گوگل

آیا معنی spellbind مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )