برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1409 100 1

shared

واژه shared در جمله های نمونه

1. he shared his estate among his childeren
اموال خود را میان فرزندانش بخش کرد.

2. they shared directorial duties
آنان در وظایف کارگردانی مشارکت داشتند.

3. decision-making was shared by all
تصمیم‌گیری با مشارکت همه انجام می‌گرفت.

4. we both shared a common antipathy to communism
هر دوی ما نسبت به کمونیسم احساس بیزاری مشترک داشتیم.

5. my brother and i shared a room
من و برادرم یک اتاق داشتیم.

6. he had forgotten his pen, so we shared mine
قلمش را فراموش کرده بود لذا مشترکا از قلم من استفاده کردیم.

7. A trouble shared is a trouble halved.
[ترجمه ترگمان]یک مشکل مشترک، مشکل نصف شده است
[ترجمه گوگل]مشکل به اشتراک گذاشته شده یک مشکل نصف شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Joys shared with others are more enjoyed.
[ترجمه ترگمان]Joys که با دیگران به اشتراک گذاشته می‌شوند، بیشتر لذت می‌برند
[ترجمه گوگل]شادی با دیگران به اشتراک گذاشته شده بیشتر لذت بخش است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی shared در دیکشنری تخصصی

shared
[برق و الکترونیک] مشترک
[برق و الکترونیک] کانال کنترل کانال مشترک
[شیمی] الکترونهای پیوندی ، الکترونهای مشترک
[کامپیوتر] فایل اشتراکی
[کامپیوتر] منطق اشتراک
[کامپیوتر] حافظه تسهیم شده
[زمین شناسی] حافظه اشتراکی ، حافظه تسهیم شده
[کامپیوتر] منطق اشتراکی
[حسابداری] اظهار نظر مشترک

معنی کلمه shared به انگلیسی

shared
• distributed, divided, apportioned (between two or more people, groups, etc.); jointly held (by two or more people, groups, etc.)
shared interest
• common opinion or interest
shared library
• library which can be connected to by network users
shared resource
• resource which may be accessed simultaneously by several programs or several network users
electron shared
• electron influenced by gravitational forces of different atoms through which a connection is created between them

shared را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سعید
اشتراک گذاری
راحیل
"مشترک"
مثل:چشم انداز مشترک shared vision
🐾 مهدی صباغ
Adjective :
مشترک
شراکتی
میلاد علی پور
تقسیم شده
محدثه فرومدی
به اشتراک گذاشته شده، تسهیم‌شده، تسهیمی
Pourya #
به اشتراک گذاشتن چیزی یا پخش کردن چیزی 😎

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی shared مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )