برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1677 100 1
شبکه مترجمین ایران

red tape

/ˈredˈteɪp/ /redteɪp/

معنی: فرمالیته اداری، تشریفات زائد، نوار باریک قرمز، مقررات دست و پاگیر
معانی دیگر: ترتیب اداری، سلسله مراتب، روال کار اداری

بررسی کلمه red tape

اسم ( noun )
• : تعریف: official forms, regulations, and procedures, esp. those resulting in delay and frustration.

واژه red tape در جمله های نمونه

1. Because of all red tape at immigration I missed my connecting flight.
[ترجمه امیر] بخاطر همه ی کاغذبازی های دست و پا گیر مهاجرت من پرواز را از دست دادم
|
[ترجمه هوتن] انقدر این کاغذ بازی‌های مهاجرت طول کشید که من به پروازم نرسیدم.
|
[ترجمه ترگمان]به خاطر همه اون نوار قرمز که تو سازمان مهاجرت بود از ارتباط با پرواز من تنگ شده بود
[ترجمه گوگل]به دلیل تمام خط قرمز در مهاجرت، پرواز من را از دست دادم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Red tape encumbered all our attempts at action.
[ترجمه ترگمان]نوار قرمز تمام تلاش ما در عمل بود
[ترجمه گوگل]خط قرمز همه تلاش های ما را در عمل محاصره کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It takes weeks to get through the red tape.
...

مترادف red tape

فرمالیته اداری (اسم)
formality , formalism , officialism , precisianism , red tape
تشریفات زائد (اسم)
red tape
نوار باریک قرمز (اسم)
red tape
مقررات دست و پاگیر (اسم)
red tape

معنی کلمه red tape به انگلیسی

red tape
• bureaucratic routine
• you refer to official rules and procedures as red tape when they seem unnecessary and cause delay.

red tape را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

پریسا
کاغذ بازی اداری
کیانا اعتمادی Kiana Etemadi
کاغذبازی و قوانین دست و پاگیر رسمی که عموماً مانع از بسیاری فعالیت‌های توسعه‌ای می‌شوند.
A.C.E
قوانین و سندهایی که غیر لازم به نظر میان و باعث تاخیر در انجام کار میشن
زهرا میرحسینی
موانع بروکراسی اداری
Figure
کاغذ بازی های اداری
قوانین دست و پاگیر اداری

Unnecessary official rules, regulations, standards, or procedures and excessive conformity to them which results in delay

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی red tape

کلمه : red tape
املای فارسی : ردا تپه
اشتباه تایپی : قثی فشحث
عکس red tape : در گوگل

آیا معنی red tape مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )