برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1408 100 1

rapacity

/rəˈpæsɪti/ /rəˈpæsɪti/

معنی: از، درنده خویی، یغماگری
معانی دیگر: غارتگری

واژه rapacity در جمله های نمونه

1. He argued that the overcrowded cities were the product of a system based on "selfishness" and "rapacity".
[ترجمه ترگمان]او استدلال کرد که شهره‌ای پرجمعیت محصول یک سیستم مبتنی بر \"خودخواهی\" و \"حرص و آز\" بودند
[ترجمه گوگل]او ادعا کرد که شهرهای پرجمعیت محصول سیستم مبتنی بر 'خودخواهی' و 'رکود' است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Aristocratic criticism of royal rapacity was a backhanded tribute to that success.
[ترجمه ترگمان]انتقاد شدید از حرص و آز پادشاه نشانه ستایش از این موفقیت بود
[ترجمه گوگل]انتقاد اشرافی از رکوع سلطنتی به خوبی به این موفقیت افتخار می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Unhappiness was sprung from rapacity.
[ترجمه ترگمان]بدبختی ناشی از حرص و آز شده بود
[ترجمه گوگل]ناخودآگاه از ریزش مواجه شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The experiment showed that the discharge rapacity of the MH electrode increased a little when 3% silver was added, but the amount of the gas escaped from the simulated cell was obviously reduced.
[ ...

مترادف rapacity

از (اسم)
avarice , greed , avidity , esurience , rapacity
درنده خویی (اسم)
fury , ferocity , rapacity
یغماگری (اسم)
rapacity , spoliation

معنی کلمه rapacity به انگلیسی

rapacity
• greediness, covetousness, selfishness; predaciousness, quality of hunting other creatures for food
• rapacity is extreme greed, especially for money; a formal word.

rapacity را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی rapacity
کلمه : rapacity
املای فارسی : رپکیتی
اشتباه تایپی : قشحشزهفغ
عکس rapacity : در گوگل

آیا معنی rapacity مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )