برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1401 100 1

rapacious

/rəˈpæʃəs/ /rəˈpeɪʃəs/

معنی: سبع، ژیان، درنده خو
معانی دیگر: چپاولگر، بچاپ وبرو، یغماگر-2 درنده، شکارگر، شرزه

بررسی کلمه rapacious

صفت ( adjective )
مشتقات: rapaciously (adv.), rapaciousness (n.), rapacity (n.)
(1) تعریف: extremely greedy or ravenous; voracious.
مترادف: gluttonous, greedy, ravenous, voracious
متضاد: generous
مشابه: desperate, insatiable, lupine, omnivorous

- They blamed rapacious lawyers for the high cost of malpractice insurance.
[ترجمه ترگمان] آن‌ها وکلای غارتگر را به خاطر هزینه بالای بیمه معالجه اشتباه مقصر دانستند
[ترجمه گوگل] آنها وکلا شجاع را به خاطر هزینه های بالای بیمه نامه های غیرقانونی سوگند یاد کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The rapacious lion devoured its prey.
[ترجمه ترگمان] شیر rapacious طعمه خود را می‌بلعید
[ترجمه گوگل] شیر ریش دار شیرینش را گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: capable of capturing and eating live prey; predacious.
مترادف: predacious, predatory
مشابه: carnivorous, omnivorous, raptorial, ravenous

- A hawk is a rapacious bird.
[ترجمه ترگمان] یه شاهین یه پرنده rapacious
[ترجمه گوگل] ...

واژه rapacious در جمله های نمونه

1. Their officers, though more sophisticated, were equally rapacious.
[ترجمه ترگمان]officers، با آنکه more و sophisticated بودند، به همان اندازه درنده‌خو بودند
[ترجمه گوگل]افسران آنها، هر چند پیچیده تر بودند، به همان اندازه خشمگین بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The principle of rapacious egoism, Shakespeare shows, does not let up once it has achieved its first-formulated goal.
[ترجمه ترگمان]اصل خودخواهی rapacious، که آثار شکسپیر را نشان می‌دهد، وقتی که هدف اول خود را به دست آورد، آن را رها نمی‌کند
[ترجمه گوگل]اصل عقل گریزازی، نشان می دهد که شکسپیر، هنگامی که اهداف اولیه خود را رسیدن به آن را به دست آورد، نمی رسد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It was a horrendous, rapacious strategy that they had used to gain control of their own home system.
[ترجمه ترگمان]این یک استراتژی وحشتناک و درنده بود که آن‌ها برای به دست آوردن کنترل سیستم خود به کار برده بودند
[ترجمه گوگل]این یک استراتژی وحشتناک و بی رحمانه بود که آنها برای کنترل سیستم خانه خود استفاده می کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. In Shakespeare, hypocrisy is ...

مترادف rapacious

سبع (صفت)
fierce , brute , wild , savage , ferocious , atrocious , lupine , murderous , rapacious , truculent
ژیان (صفت)
fearful , fierce , ferocious , terrible , gruesome , dreadful , ghastly , fearsome , atrocious , ravening , frightful , horrible , predacious , hair-raising , raptorial , rapacious , spine-chilling , truculent
درنده خو (صفت)
tigerish , rapacious , tigerlike

معنی کلمه rapacious به انگلیسی

rapacious
• greedy, covetous, selfish; predatory, hunting other creatures for food
• a rapacious person is extremely greedy for money; a formal word.

rapacious را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
حریص، زیاده خواه
میلاد علی پور
طمع کار, آزمند
محدثه فرومدی
طماع، پرولع، سیری‌ناپذیر، ارضانشدنی، اقناع‌نشدنی، اشباع‌ناشدنی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی rapacious
کلمه : rapacious
املای فارسی : رپکیوس
اشتباه تایپی : قشحشزهخعس
عکس rapacious : در گوگل

آیا معنی rapacious مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )