برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1440 100 1

randy

/ˈrændi/ /ˈrændi/

معنی: زبان دراز، سرکش، بی تربیت، خشن، شهوانی، افسار گیسخته، گدای سمج و بیادب
معانی دیگر: (اسکاتلند)، عامی، حشری، شهوتی، برانگیخته (از نظر جنسی)

بررسی کلمه randy

صفت ( adjective )
حالات: randier, randiest
• : تعریف: sexually aroused or lustful.
مشابه: erotic, lascivious, lecherous, lusty

واژه randy در جمله های نمونه

1. Let go, you randy old goat!
[ترجمه ترگمان]! ولم کن، بز پیر احمق
[ترجمه گوگل]بیایید، بز بز بز بز!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The rascal is a randy man.
[ترجمه ترگمان] اون عوضی یه آدم عادی - ه
[ترجمه گوگل]ترسو یک مرد سفت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Kendra made the mistake of asking about Randy.
[ترجمه ترگمان]کندرا اشتباه کرد که درباره رندی سوال بپرسه
[ترجمه گوگل]کندرا اشتباه کرد که درباره Randy سوال کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. You want to invite Randy to come to dinner with us?
[ترجمه ترگمان]میخوای رندی رو دعوت کنی با ما شام بخوره؟
[ترجمه گوگل]شما می خواهید Randy را دعوت کنید که با ما شام بخورد؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. She was feeling very randy .
...

مترادف randy

زبان دراز (صفت)
abusive , randy
سرکش (صفت)
wanton , randy , restive , stubborn , arrogant , rebellious , disobedient , indomitable , rebel , recalcitrant , turbulent , contumacious , froward , unyielding , insubordinate , refractory , indocile , malignant , hard-mouthed , irrepressible , inelastic , malcontent , rowdy
بی تربیت (صفت)
gross , randy , barbarous , impolite , uncivil , bearish , churlish , caddish , chuffy , half-bred , underbred , ill-bred , ill-mannered , lowbred
خشن (صفت)
raucous , rough , harsh , coarse , randy , rude , sore , tough , high , brutish , brute , wooden , blatant , stark , impolite , bearish , churlish , caddish , unkempt , blowsy , blowzy , boorish , indelicate , ragged , brusque , stocky , gruff , hoarse , plebeian , offish , crusty , scabrous , woolly , ungracious , iron-bound , rough-and-ready , rowdy , scraggy , truculent , unmannered
شهوانی (صفت)
randy , sensual , carnal , brutal , passionate , lustful , lecherous , lascivious , fulsome , voluptuous , salacious , red-blooded , ruttish
افسار گیسخته (صفت)
randy
گدای سمج و بیادب (صفت)
randy

معنی کلمه randy به انگلیسی

randy
• lustful, full of sexual desire
• someone who is randy is eager to have sexual intercourse; an informal word.

randy را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mahdi
بد دهن-خشن
خیری
حشری

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی randy
کلمه : randy
املای فارسی : رندی
اشتباه تایپی : قشدیغ
عکس randy : در گوگل

آیا معنی randy مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )