برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1609 100 1
شبکه مترجمین ایران

rack and ruin

واژه rack and ruin در جمله های نمونه

1. The house went to rack and ruin.
[ترجمه ترگمان]خانه خرابه و خراب شد
[ترجمه گوگل]خانه به قفسه رفت و خراب شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The old house soon went to rack and ruin.
[ترجمه ترگمان]خانه قدیمی به زودی به قفسه و ویرانه رسید
[ترجمه گوگل]خانه قدیمی به زودی به قفسه رفته و خراب شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. This country is going to rack and ruin; we need a change of government.
[ترجمه ترگمان]این کشور به سوی ورشکستگی و ویرانی می‌رود؛ ما به تغییر دولت نیاز داریم
[ترجمه گوگل]این کشور در حال چرخش و خراب شدن است؛ ما نیاز به تغییر دولت داریم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The old empty house soon went to rack and ruin.
[ترجمه ترگمان]خانه خالی کهنه به زودی به قفسه و ویرانه رسید
[ترجمه گوگل]خانه خالی قدیمی به زودی به قفسه رفته و خراب شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه rack and ruin به انگلیسی

rack and ruin
• ruins, debris; complete destruction

rack and ruin را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی rack and ruin مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )