برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1580 100 1
شبکه مترجمین ایران

quark

/ˈkwɑːrk/ /kwɑːk/

(فیزیک) کوارک

بررسی کلمه quark

اسم ( noun )
• : تعریف: any of several elementary particles believed to be components of protons, neutrons, and related particles.

واژه quark در جمله های نمونه

1. Calculating the probability of the quark following this path from A to B involves integration, which is always difficult for computers.
[ترجمه ترگمان]محاسبه احتمال کوارک در پی این مسیر از A به B شامل یکپارچه‌سازی است، که همیشه برای کامپیوترها دشوار است
[ترجمه گوگل]محاسبه احتمال کوارک زیر این مسیر از A به B شامل ادغام است، که همیشه برای کامپیوترها دشوار است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Stir in the quark to thicken the sauce.
[ترجمه ترگمان]کوارک جهت سفت کردن the به هم بزنید
[ترجمه گوگل]کوارک را به سس اضافه کنید تا ضخیم شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A proton contains two up quarks and one down quark; a neutron contains two down and one up.
[ترجمه ترگمان]یک پروتون شامل دو کوارک‌ها و یک کوارک است، یک نوترون دو قسمت پایین و یک up دارد
[ترجمه گوگل]یک پروتون حاوی دو کوارک و یک کوارک پایین است یک نوترون شامل دو تا پایین و یک تا بالا
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Some fromagefrais and quark have a longer shelf life and may be kept for a week or ten days after purchase.
...

معنی کلمه quark به انگلیسی

quark
• hadron, elementary subatomic particle, any of the particles that make up atomic particles (physics)
• a quark is one of at least five particles, smaller than an atom, with an electrical charge of one third or two thirds of an electron; a technical term in physics.
quark gluon plasma
• new form of matter in which freely propagating quarks and gluons exist in the plasma

quark را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

chaos
کوارک- بخش کوچک سازنده یک ماده که پروتون و نوترون از اون ساخته شدن.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی quark

کلمه : quark
املای فارسی : وارک
اشتباه تایپی : ضعشقن
عکس quark : در گوگل

آیا معنی quark مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )