آیا عبارت مورد نظر شما این بود ؟
partition coefficient

پیشنهاد کاربران

بپرس