آیا عبارت مورد نظر شما این بود ؟
partition coefficient

معنی یا پیشنهاد شما