برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1396 100 1

putrescent

/pjuːˈtresnt/ /pjuːˈtresnt/

معنی: گندیده، فساد پذیر
معانی دیگر: وابسته به گندیدن، گندشی، putrescible گندیده

بررسی کلمه putrescent

صفت ( adjective )
(1) تعریف: rotting; decomposing; putrefying.
مشابه: bad, corrupt, foul

(2) تعریف: of or concerning the process of rotting or decomposing.

واژه putrescent در جمله های نمونه

1. Results The cadavers didn't appear putrescent, mouldy or inflated.
[ترجمه ترگمان]نتایج اجساد به صورت putrescent، کپک‌زده و یا متورم به نظر نمی‌رسیدند
[ترجمه گوگل]نتایج کشته شدگان به نظر نمی رسید، لکه دار یا ریخته گری شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Medicine, surgery and intervention operation cant substitute the putrescent tissue and prevent ventricular remodeling, Although they can improve the cardiac function.
[ترجمه ترگمان]عمل جراحی، جراحی و مداخله نمی‌تواند بافت putrescent را جایگزین کند و از تغییر الگو جلوگیری کند، اگر چه آن‌ها می‌توانند عملکرد قلب را بهبود بخشند
[ترجمه گوگل]پزشکی، جراحی و عمل مداخله نمی تواند جایگزین بافت های بیدار کننده و جلوگیری از ترمیم بطن چپ شود، اگرچه می توانند عملکرد قلبی را بهبود بخشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The clothing is applicable to personnel and transporting porters for the tidying treatment of putrescent corpse on the disaster site.
[ترجمه ترگمان]این لباس برای پرسنل و حمل و نقل افراد مسئول تمیز کردن جسد putrescent در محل حادثه قابل‌استفاده است
[ترجمه گوگل]این لباس برای پرسنل و حمل و نقل ناهنجارها برای درمان ناباروری جسد فاسد در سایت فاجعه قابل اجرا است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف putrescent

گندیده (صفت)
addle , septic , fetid , putrescent , putrescible
فساد پذیر (صفت)
putrescent , putrescible , corruptible , putrefying , spoilable

معنی کلمه putrescent به انگلیسی

putrescent
• rotting, decomposing; stinky as a result of decomposition, smelly due to decay
• something that is putrescent is beginning to rot and produce a disgusting smell; a formal word.

putrescent را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی putrescent
کلمه : putrescent
املای فارسی : پوترسکنت
اشتباه تایپی : حعفقثسزثدف
عکس putrescent : در گوگل

آیا معنی putrescent مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )