برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1386 100 1

potential difference

واژه potential difference در جمله های نمونه

1. While the potential difference across the resistance R is just, that across the capacitance C is.
[ترجمه ترگمان]در حالی که تفاوت بالقوه در مقاومت R درست است، در کل خازن C
[ترجمه گوگل]در حالی که تفاوت پتانسیل در مقاومت R تنها است، که در ظرفیت خازنی C است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Cholera toxin caused no change in potential difference in any of the groups.
[ترجمه ترگمان]toxin وبا، هیچ تغییری در تفاوت بالقوه در هیچ یک از گروه‌ها ایجاد نکرد
[ترجمه گوگل]توکسین کولور ناشی از تغییرات پتانسیلی در هر گروه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The phasors representing the e. m. f. and potential difference across impedance Z then have lengths in the same proportion to and respectively.
[ترجمه ترگمان]The نماینده e متر f و اختلاف پتانسیلی در امپدانس Z به ترتیب در همان نسبت به ترتیب و به ترتیب خواهد داشت
[ترجمه گوگل]فازورهای نماینده e متر f و اختلاف پتانسیل در امپدانس Z بعد از آن طول به همان نسبت و به ترتیب
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It provides attenuation of potential difference represe ...

معنی potential difference در دیکشنری تخصصی

potential difference
[برق و الکترونیک] اختلاف ولتاژ - اختلاف پتانسیل اختلاف ولتاژ موجود بین دو نقطه ، که اغلب ولتاژ نامیده می شود.
[نساجی] اختلاف پتانسیل
[ریاضیات] اختلاف پتانسیل
[برق و الکترونیک] اختلاف پتانسیل تماس اختلاف بین توابع کار دوماده ی مماس تقسیم بر بار الکترون .

معنی کلمه potential difference به انگلیسی

potential difference
• difference in electrical tension between two points (electricity)

potential difference را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی potential difference مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )