برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1537 100 1
شبکه مترجمین ایران

peg away


(به طور مداوم و سخت) کارکردن، جدیت کردن، کوشیدن

واژه peg away در جمله های نمونه

1. Peg away, students, and you are bound to win.
[ترجمه ترگمان]Peg، students، و شما موظف هستید برنده شوید
[ترجمه گوگل]قدم بزنید، دانش آموزان، و شما مجبورید برنده شوید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. She pegged away at her essay.
[ترجمه ترگمان]او با حیرت به مقاله خود نگاه کرد
[ترجمه گوگل]او در مقالۀ خود از موضوع خارج شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He pegged away at the news.
[ترجمه ترگمان]او بلافاصله به اخبار نگاه کرد
[ترجمه گوگل]او در اخبار خاموش شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. To write a novel, one must keep pegging away at it consistently.
[ترجمه ترگمان]برای نوشتن یک رمان، باید به طور مداوم ثابت نگه دارید
[ترجمه گوگل]برای نوشتن یک رمان، باید پیوسته به طور مداوم به آن ادامه دهیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

معنی کلمه peg away به انگلیسی

peg away at
• work diligently at, work very hard at

peg away را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی peg away

کلمه : peg away
املای فارسی : پیگ آاوای
اشتباه تایپی : حثل شصشغ
عکس peg away : در گوگل

آیا معنی peg away مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )