برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1578 100 1
شبکه مترجمین ایران

N

/ˈen/ /en/

مخفف:، (لاتین) متولد، (ریاضی) شماره ی نامشخص، میخ، ناخن، نام، ملی، (فیزیک) نوترون، نو، ظهر، شمال، اسم، پیشوند: (برق) منفی، (شطرنج) اسب، نیروی دریایی، (شیمی) نیتروژن، چهاردهمین حرف الفبای انگلیسی

بررسی کلمه N

اسم ( noun )
حالات: N's
• : تعریف: the fourteenth letter of the English alphabet.
اختصار ( abbreviation )
• : تعریف: abbreviation of "noun," in grammar, a word that names a person, place, thing, condition, or quality, that usu. has plural and possessive forms, and that functions as the subject of a sentence or as the object of a verb or preposition.
اختصار ( abbreviation )
• : تعریف: symbol of the chemical element nitrogen.
اختصار ( abbreviation )
• : تعریف: abbreviation of "north."

واژه N در جمله های نمونه

1. He fought in the N African campaign during the last war.
[ترجمه ترگمان]او در آخرین جنگ در جنگ افریقا جنگید
[ترجمه گوگل]او در جنگ اخیر در مبارزات آفریقایی مبارزه کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The conference will be attended by Ian Taylor, Joe Sellars and A. N. Other.
[ترجمه ترگمان]این کنفرانس توسط ایان تیلور، جو Sellars و ای برگزار خواهد شد ان بقیه
[ترجمه گوگل]این کنفرانس با حضور یان تیلور، جو سلارس و آ ن دیگر برگزار خواهد شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. M precedes N in the alphabet.
[ترجمه ترگمان]M مقدم N در الفبا است
[ترجمه گوگل]M قبل از N در حروف الفبا است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. In 6and yn, and n are the exponents.
[ترجمه ترگمان]در ۶ و yn، و n یک نما هستند
[ترجمه گوگل]در 6 و yn، و n شاخص هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

معنی عبارات مرتبط با N به فارسی

علوم دریایى : رکن یکم
علوم دریایى : رکن دوم
علوم دریایى : رکن سوم
علوم دریایى : رکن چهارم
روانشناسى : نیاز پیشرفت
دستور العمل با n نشانی
n تایی
عمل n تایی
روانشناسى : نیاز پیوندجویى
n تایی
عمل n تایی
عملگر n تایی
مکعب n بعدی
الکترونیک : ارائه ان
مخفف: new england
الکترونیک : توان اسمى دستگاه
منطق n سطحی
چهاردهمین حرف الفبای انگلیسی: ان (ب ...

معنی N در دیکشنری تخصصی

[شیمی] نیتروژن - عنصر شیمیایی بی بو و بی مزه و بیرنگ که چهار پنجم اتمسفر را تشکیل میدهد - normality نرمالیته
[برق و الکترونیک] نماد تعاد دور - nano-نانو پیشوندی که نشان دهنده ی 10 به توان منفی 9 یا یک هزارم میلیونیم است . - newton-نیوتن .احد نیرو در SI برابر با نیرویی که شتاب 1 متر بر ثانیه بر جرم 1 کیلو گرم وارد می کند. یک نیوتن برابر با 10 به توان 5 دین است . - nitrogen-نیتروژن عنصر گازی بی رنگ بی بو با عدد اتمی 7 و وزن اتمی 14/01 این گاز 0/78 اتمسفر زمین را تشکیل می دهد از نیتروژن در الکترونیک بهعنوان گاز محافظ در جوشکاری و پرکننده ای برای کابلهای هم محور و موجبرها برای دور نگهداشتن رطوبت از آنها استفاده می شود زیرا این عنصر خیلی فعال و قابل اشتعال نیست .
[نساجی] چهاردهمین حرف لاتین
[ریاضیات] علامت مجموعه ی اعداد طبیعی، چهاردهمین حرف الفبای انگلیسی
[خاک شناسی] ان
[آمار] چهاردهمین حرف الفبای انگلیسی
[زمین شناسی] نیتروژن ،ازت ،نیتروژن - موقعیت این عنصر در جدول تناوبی عبارت است از: - نام عنصر :Nitrogen - شماره اتمی :7 - وزن اتمی :14.007 - آرایش الکترونی :2-5 - نوع عنصر :غیر فلزات - گروه جدول تناوبی :15 - VA - دوره جدول تناوبی :2
[نساجی] لیف مصنوعی ان 53 (پلی اکریلو نیتریل اصلاح شده)
[ریاضیات] گسترش n عملوندی
[ریاضیات] n تایی
[برق و الکترونیک] رمز انی رمزی که از N نوع عنصر مجزا استفاه می کند مثال در مدوله سازی رمز پالس N سطح پالس مجزا وجود خواهد داشت .
...

معنی کلمه N به انگلیسی

n
• odorless colorless non-metallic element, dominant element in the atmosphere (chemistry)
• direction that is opposite south on the compass
• coming from or situated in the north
• 14th letter of the alphabet
n | a
• not around, occupied at the moment; not attainable for immediate use
n a
• not available (internet abbreviation)
p | n
• written bill of financial obligation, iou, written promise which obligates one to repay a loan

N را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی n

کلمه : n
املای فارسی : اون
اشتباه تایپی : د
عکس n : در گوگل

آیا معنی N مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )