برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1622 100 1
شبکه مترجمین ایران

monistic

واژه monistic در جمله های نمونه

1. A monistic starting point for the cosmos requires an explanation to account for the variety and multiplicity in the cosmos.
[ترجمه ترگمان]یک نقطه شروع واحد برای کیهان، نیاز به توضیح در مورد تنوع و کثرت در کیهان دارد
[ترجمه گوگل]نقطه پایانی مونیتستیکی برای کیهان نیاز به توضیح برای تنوع و چندگانگی در کیهان دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The new monistic vision demands a different aesthetic expression from that appropriate to the dualistic vision.
[ترجمه ترگمان]تصویر واحد جدید به بیان زیبایی متفاوت از دیدگاه دوگانه نیاز دارد
[ترجمه گوگل]دیدگاه مونیتیزم جدید نیازمند بیان زیباییشناسی متفاوت از آن است که مناسب دید دونالیستی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Whether logic is monistic or pluralistic is considered as a vital problem of philosophy of logic.
[ترجمه ترگمان]این که منطق واحد است یا pluralistic، به عنوان یک مساله حیاتی در فلسفه منطق در نظر گرفته می‌شود
[ترجمه گوگل]منطق مونیستی یا پلورالیسم به عنوان یک مسئله حیاتی از فلسفه منطق در نظر گرفته می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Although monistic philosophies ...

معنی کلمه monistic به انگلیسی

monistic
• of the doctrine of the oneness of reality

monistic را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

احمد درفشدار
يگانه انگارانه، يگانه انگار
شیما بیاتی
واحد
پ.آزاد
یگانه نگر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی monistic مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )