برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1724 100 1
شبکه مترجمین ایران

mischievously

واژه mischievously در جمله های نمونه

1. He winked mischievously at Erica.
[ترجمه ترگمان]با شیطنت چشمکی به اریکا زد
[ترجمه گوگل]او اذیت می شود در اریکا
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. he behaved badly in school; he mischievously looked for a chance to embarrass his sister; behaved naughtily when they had guests and was sent to his room.
[ترجمه ترگمان]او در مدرسه بد رفتار می‌کرد و با شیطنت نگاهی به دنبال فرصتی می‌گشت تا خواهرش را شرمسار سازد
[ترجمه گوگل]او در مدرسه بد رفتار کرد او بدبختانه به دنبال فرصتی برای خجالت زدن خواهرش بود؛ هنگامی که مهمانان مهمان بودند و به اتاق خود فرستاده شدند، به خوبی رفتار می کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Memory was mischievously selective at the best of times Trivia stuck limpet-like and the useful filtered away.
[ترجمه ترگمان]حافظه mischievously در بهترین اوقات Trivia انتخابی بود - مانند limpet و the که از آن فیلتر شده بودند
[ترجمه گوگل]حافظه از لحاظ بدبختانه انتخابی بود در بهترین حالت، Trivia گیر افتاده بود و فیلتری خالی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He had been mischievously lighting matches and thr ...

معنی کلمه mischievously به انگلیسی

mischievously
• naughtily, in a troublesome manner; in a playfully annoying way, in a mischievous manner

mischievously را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Sahar Pastel
شیطنت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی mischievously مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )