برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1393 100 1

mathematician

/ˌmæθəməˈtɪʃn̩/ /ˌmæθəməˈtɪʃn̩/

معنی: ریاضی دان، عالم علم ریاضی
معانی دیگر: گزمردان، گزمرشناس

بررسی کلمه mathematician

اسم ( noun )
(1) تعریف: one who performs mathematics as a profession.

(2) تعریف: one who is skilled in mathematics.

واژه mathematician در جمله های نمونه

1. a professed mathematician
کسی که بنابه قول خود ریاضی‌دان است

2. This untutored mathematician had an obsession with numbers.
[ترجمه ترگمان]این ریاضیدان تعلیم نیافته یک وسواس با اعداد داشت
[ترجمه گوگل]این ریاضیدان بی رقیب، عجیب و غریب بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. No mathematician is infallible; he may make mistakes, but he must not hedge.
[ترجمه ترگمان]هیچ ریاضی خطا نیست، ممکن است اشتباه کند، اما نباید از حصار رد شود
[ترجمه گوگل]هیچ ریاضیدان ناپذیر است؛ او ممکن است اشتباه کند، اما او نباید حجاب داشته باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I'm not a very good mathematician.
[ترجمه ترگمان]من ریاضیدان خیلی خوبی نیستم
[ترجمه گوگل]من ریاضیدان خوبی نیستم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Hermite was a distinguished mathematician who was well-known for his generosity to younger men.
[ترجمه ترگمان]Hermite ریاضیدان برجسته‌ای بود ک ...

مترادف mathematician

ریاضی دان (اسم)
mathematician
عالم علم ریاضی (اسم)
mathematician

معنی mathematician در دیکشنری تخصصی

mathematician
[ریاضیات] ریاضیدان، ریاضی دان

معنی کلمه mathematician به انگلیسی

mathematician
• one who is an expert in the science of mathematics
• a mathematician studies problems involving numbers and calculations.

mathematician را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

خسروی
ریاضی دان
عليرضا كريمي وند
رياضيدان. علم دانايي رياضي

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی mathematician
کلمه : mathematician
املای فارسی : متهمتیکین
اشتباه تایپی : ئشفاثئشفهزهشد
عکس mathematician : در گوگل

آیا معنی mathematician مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )