برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1624 100 1
شبکه مترجمین ایران

lovers

واژه lovers در جمله های نمونه

1. lovers of persian music drool over her compositions
دوستداران موسیقی ایرانی مرده‌ی آهنگ‌های او هستند.

2. lovers were billing and cooing on the bench
عشاق روی نیمکت مغازله می‌کردند.

3. the lovers could not bear to be apart
عاشق و معشوق تاب جدایی نداشتند.

4. the lovers sat by a lapsing brook
عشاق کنار جوی روانی نشستند.

5. the lovers sat tight(ly) together
عشاق تنگ هم نشسته بودند.

6. two lovers were caressing on the park bench
دو دلداده روی نیمکت پارک ماچ و بوسه می‌کردند.

7. the two lovers corresponded secretly
عاشق و معشوق،پنهانی با هم مکاتبه می‌کردند.

8. the two lovers quarrelled when they were together and languished when they were not
آن دو دلداده با هم که بودند دعوا می‌کردند و با هم که نبودند در فراق هم می‌سوختند.

9. the two lovers were holding hands
دو دلداده دست همدیگر را گرفته بودند.

10. those two lovers became each other's willing slaves
آن دو عاشق و معشوق برده‌ی خودخواسته‌ی همدیگر شدند.

11. everywhere she went, lovers haunted that beautiful woman
عشاق دور آن زن زیبا را هر کجا که می‌رفت می‌گرفتن ...

معنی کلمه lovers به انگلیسی

plighted lovers
• suffering lovers, lovers who are in a dire situation (like romeo and juliet)

lovers را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مَمَد
عاشقان

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی lovers مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )