برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1400 100 1

liaison

/liˈeɪˌzɑːn/ /lɪˈeɪzn̩/

معنی: بستگی، رابطه، ارتباط، رابط، رابطه نامشروع
معانی دیگر: (وصل کردن یا مرتبط کردن دو چیز مثلا دو یکان ارتشی تا اینکه کار آنها موثرتر شود) ربط، پیوستگی، همبستگی، داستار، رابطه ی نامشروع (جنسی)

بررسی کلمه liaison

اسم ( noun )
(1) تعریف: a communication link between groups or between parts of an organization, or a person or group that performs this function.
مترادف: connection, contact, go-between, intermediary, link, linkage, nexus
مشابه: affiliation, coordination, relationship

- He acts as the liaison between the rebel group and the government.
[ترجمه بهنام تهرانی] او بعنوان رابط بین گروه شورشی و حکومت فعالیت می نماید.
|
[ترجمه ترگمان] او به عنوان رابط بین گروه شورشی و دولت عمل می‌کند
[ترجمه گوگل] او به عنوان ارتباط بین گروه شورشی و دولت عمل می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: a close relationship, communication, or connection.
مترادف: bond, link, tie
مشابه: alliance, association, communication, kinship, marriage, relationship

(3) تعریف: an adulterous or otherwise unpermitted sexual affair.
مترادف: affair, amour, hanky-panky, intrigue
مشابه: assignation, dalliance, flirtation, romance

واژه liaison در جمله های نمونه

1. a liaison officer
افسر رابط

2. close liaison between the army and the police
ارتباط نزدیک میان ارتش و شهربانی

3. to establish liaison with
رابطه برقرار کردن با

4. Liaison between police forces and the art world is vital to combat art crime.
[ترجمه ترگمان]ارتباط بین نیروهای پلیس و دنیای هنر برای مبارزه با جرائم هنری حیاتی است
[ترجمه گوگل]ارتباط بین نیروهای پلیس و دنیای هنر برای مبارزه با جرایم هنری حیاتی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. It's important that we work in close liaison with other charities in this field.
[ترجمه ترگمان]مهم است که ما در رابطه نزدیک با سازمان‌های خیریه دیگر در این زمینه کار کنیم
[ترجمه گوگل]مهم است که ما در ارتباط با دیگر موسسات خیریه در این زمینه کار کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. We maintained a close liaison with the trade union.
[ترجمه ترگمان]ما رابطه نزدیکی با اتحادیه مبادله رو حفظ کردیم
[ترجمه گوگل]ما ارتباط نزدیکی با اتحادیه صنفی داشتیم
[ترجمه شما] ...

مترادف liaison

بستگی (اسم)
vicinity , connection , dependence , dependency , bind , concern , congelation , gelation , kinship , liaison
رابطه (اسم)
connection , linkage , bond , tie , relation , respect , relevance , nexus , dash , relevancy , connexion , liaison , contingence
ارتباط (اسم)
connection , coherence , coherency , correlation , relation , relationship , relevance , communication , correspondence , relevancy , connexion , liaison , correspondency , hookup , intercommunication
رابط (اسم)
connector , go-between , liaison
رابطه نامشروع (اسم)
liaison

معنی عبارات مرتبط با liaison به فارسی

رابط سر پرست

معنی کلمه liaison به انگلیسی

liaison
• communication, contact; one who maintains contact; conspiracy; close connection; illicit love affair; (in french grammar) grammatical circumstance in which a usually silent consonant at the end of a word is pronounced at the beginning of the word that follows it
• liaison is co-operation and communication between different organizations or between different sections of an organization.
• a liaison is a sexual relationship; used in formal english showing disapproval.
liaison committee
• committee designed to make a link between two groups or committees
liaison officer
• staff officer that acts as a liaison between other officers, officer that acts as a liaison between military institutions
liaison pronunciation
• (in french grammar) grammatical circumstance in which a usually silent consonant at the end of a word is pronounced at the beginning of the word that follows it
court liaison
• representative of a court of law

liaison را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

پاکیزه
هماهنگ کننده Ex: Liaison office
آرش جلیل خبازی
رابط
رابطه نامشروع affair, amour, intimacy, involvement
Figure
Liaison is defined as someone who links people.
An example of a liaison is an ambassador who communicates between two countries politically.

The definition of liaison is a meeting in secret.
An example of liaison is a couple secretly meeting at a hotel.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی liaison
کلمه : liaison
املای فارسی : لییسن
اشتباه تایپی : مهشهسخد
عکس liaison : در گوگل

آیا معنی liaison مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )