برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1432 100 1

let

/ˈlet/ /let/

معنی: مانع، انسداد، اجاره دهی، اجاره دادن، اجاره رفتن، رها کردن، اجازه دادن، گذاشتن، درنگ کردن، ول کردن
معانی دیگر: (خانه یا آپارتمان وغیره) اجاره دادن، کرایه دادن، ریختن، بیرون دادن، به عنوان امر مودبانه: بیایید، باشد که، بگذار(ید) که، به عنوان امر و نهی تهدید آمیز: (اگر جرئت دارد) بگذار بکند، مانع (بیشتر به این صورت به کار می رود: بدون مانع و رادع without let or hindrance)، (تنیس و برخی بازی های دیگر) دخالت با حرکت گوی

بررسی کلمه let

پسوند ( suffix )
• : تعریف: small or lesser.

- goblet
[ترجمه ترگمان] جام …
[ترجمه گوگل] جام حذفی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- starlet
[ترجمه ترگمان] ستاره کوچک
[ترجمه گوگل] ستاره
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: lets, letting, let
(1) تعریف: to allow; permit.
مترادف: allow, permit
متضاد: prevent
مشابه: approve, authorize, empower, enable, grant, sanction, suffer, warrant

- The man let the children pet his dog.
[ترجمه ترگمان] مرد اجازه داد تا بچه‌ها سگ او را نوازش کنند
[ترجمه گوگل] این مرد اجازه دهید بچه ها سگ خود را بپوشند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Please don't let anyone find out about this.
[ترجمه ترگمان] لطفا اجازه نده کسی در ...

واژه let در جمله های نمونه

1. let bygones be bygones
گذشته را فراموش کن (به حال خود بگذار)،هر بدی و خوبی دیدی ببخش.

2. let conscience be our sole judge
بگذار وجدان یگانه داور ما باشد.

3. let down your hair a little more
موهایت را کمی بیشتر پایین بیاور.

4. let him go hang!
بگذار هر غلطی می‌خواهد بکند!

5. let him make one false move and i'll have him imprisoned!
اگر یک کار خطا بکند،می‌دهم زندانش بکنند!

6. let him set foot in my house and i'll kick him out!
اگر پا در خانه‌ی من بگذارد بیرونش خواهم کرد!

7. let him take his pick
بگذار به میل خودش انتخاب کند.

8. let it be known to all that we have no enmity with anyone
بگذار همگان بدانند که ما با کسی دشمنی نداریم.

9. let me alone, i'm very busy
دست از سرم بردار،خیلی کار دارم.

10. let me ask you bluntly
بگذارید بی‌رودربایستی از شما بپرسم.

11. let me be plain with you
اجازه بدهید بی پرده حرف بزنم.

12. let me buy you a drink
اجازه بدهید برایتان مشروبی بخرم.

13. let me know of your arrival ...

مترادف let

مانع (اسم)
stay , bar , hitch , let , shackle , fetter , dyke , dike , balk , hindrance , obstacle , barrier , impediment , hurdle , embargo , barricade , bamboo curtain , hedge , handicap , curtain , blockage , setback , drawback , snag , massif , crimp , lock , encumbrance , hindering , holdback , stumbling block
انسداد (اسم)
let , choke , block , obstacle , blockade , obstruction , blockage , occlusion , blocking , stockade , impassability , padlock , tie-up
اجاره دهی (اسم)
let , lease
اجاره دادن (فعل)
let , lease , rent
اجاره رفتن (فعل)
let
رها کردن (فعل)
abandon , drop , unleash , release , liberate , leave , surrender , dispossess , unfold , let , loose , forgo , forsake , unfix , disencumber , shoot , disembarrass , disentangle , extricate , hang off , trigger , unbend , unhand , uncouple , unbolt , uncork , unfasten , unhook , unloose
اجازه دادن (فعل)
allow , authorize , authorise , let , permit , give clearance
گذاشتن (فعل)
leave , cut , stead , lodge , place , attach , have , put , let , deposit , infiltrate
درنگ کردن (فعل)
let , hesitate , linger , demur , tarry , stick around , loiter
ول کردن (فعل)
leave , quit , relinquish , give up , desert , let , discard , forsake , unhand , unbridle , unloose

معنی عبارات مرتبط با let به فارسی

پسوند:، کوچک، - چه [piglet]
بگذارددیگری تورابستاید
فر­ کنیم ba با dc برابر باشد
1- به حال خود گذاشتن، اذیت نکردن، مزاحم نشدن، 2- چه رسد به اینکه، ول کردن، 2- چه برسدبه
بیا گذشته ها را فراموش کنیم
1- پایین آوردن یا پایین بردن، 2- آهسته کردن، کند کردن، بطی کردن 3- مایوس کردن، سر خورده کردن، نومید کردن
1- زدن 2- هدف گیری کردن
1- افکندن، پرتاب کردن، 2- (بی محابا) گفتن یا انجام دادن، 1- (چیزی را) پراندن (به) 2- حمله ی لفظی کردن (به)
1- آزادکردن، رهاکردن 2- چشم پوشیدن از، ول کردن، دور انداختن
(امریکا - خودمانی) ادامه دادن، بی پروا رفتن، لگام گسیختگی کردن
هرچه ازدستش برمیاید بکند
بگذار ید هر چه خوش دارد بکند
بگذارید برود، برود
...

معنی let در دیکشنری تخصصی

let
[ریاضیات] اگر، هرگاه، فرض کردن، گرفتن، گذاردن، اگر، فرض کنید، قراردادن
[نساجی] دستگاه چله بازکن
[نساجی] اصطلاح رقیق کردن رنگ و یا مواد کمکی رنگرزی
[نساجی] تغذیه تار به ماشین بافندگی
[نساجی] پارچه موج دار
[نساجی] مکانیزم تغذیه نخ
[نساجی] حرکت نخ ده نورد
[ریاضیات] اگر فرض کنیم

معنی کلمه let به انگلیسی

let
• rented room or apartment (british); obstacle, hindrance; play which is invalid and must be repeated (in tennis and other net games)
• allow, permit; cause, make; enable; allow to go, release; allow to enter; lease, rent; be rented (british)
• if you let something happen, you allow it to happen, without doing anything to stop it.
• if you let someone do something, you give them your permission to do it.
• if you let someone in, out, or through, you make it possible for them to go there.
• you use let when you are making a suggestion, recommendation, or request.
• you use let's or let us when you are making a suggestion.
• if you let your house or land to someone, you allow them to use it in exchange for regular payments.
• if you let go of someone or something, you stop holding them.
• if you say that something is not the case, let alone something else, you mean that since the first thing is not the case, the second thing cannot be, because it is more difficult, complicated, or unusual.
• if you let someone down, you disappoint them, usually by not doing something that you said you would do.
• if you let down something filled with air, such as a tyre, you allow air to escape from it.
• if something lets in water or air, it has a hole or crack which allows the water or air to get into it.
• if you wonder what you have let yourself in for, you think that you may be getting involved in something difficult or unpleasant; an informal expression.
• if you let someone in on a secret or let someone into a secret, you tell it to them.
• if you let someone off a duty or task, you say that they do not have to do it.
• if you let someone off, you give them no punishment, or a less severe punishment than they expect.
• if you let off a gun or a bomb, you fire it or cause it to explode.
• if you do not let on about something secret, you do not tell anyone about it.
• if you let ...

let را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آسا
Let off
1. مترادف با get offبرای هواپیما و اتوبوس
2.اجازه دادن به کسی که به طرز غلط یا غیر قانونی کاری را انجام داده بدون بازخواست برود.
3.منفجر یا به شدت آزاد شدن چیزی
مرتضی سیاح
یک لت عبارت است از یک رالی که نتیجهٔ آن در شمارش بازی منظور نمیشود .(mppfan.ir)
ایلیا محبوبی فرد
اجازه دادن
ایلیا محبوبی فرد
اجازه دادن
sh k
اجازه دادن
مهندس میرشمس
فرض کنید (در قضایای ریاضی )
اِم هلیش
کسی را انجام کاری گذاردن
(به کسی اجازه کاری دادن)
my boss lets me go home on Fridays
صابکارم جمعه ها میزاره زود برم خونه
ماهان جانباز
اجازه دادن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی let
کلمه : let
املای فارسی : لفت
اشتباه تایپی : مثف
عکس let : در گوگل

آیا معنی let مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )