برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1471 100 1

Leviathan

/ləˈvaɪəθən/ /lɪˈvaɪəθən/

معنی: نهنگ
معانی دیگر: (انجیل) لویاتان، جانور بزرگ دریایی که در کتاب عهد عتیق نام برده شده

بررسی کلمه Leviathan

اسم ( noun )
(1) تعریف: a Biblical sea monster.
مشابه: behemoth, monster, whale

(2) تعریف: any marine animal of enormous size, such as the whale.
مترادف: whale
مشابه: Moby Dick

(3) تعریف: a particularly huge example of any kind.
مترادف: behemoth, colossus, giant, titan
مشابه: gorilla, jumbo, mammoth, monster

واژه Leviathan در جمله های نمونه

1. The US is seen as an economic leviathan.
[ترجمه ترگمان]ایالات‌متحده به عنوان یک لویاتان اقتصادی دیده می‌شود
[ترجمه گوگل]ایالات متحده به عنوان یک رهبر اقتصادی دیده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. In the meanwhile, a new Leviathan has surfaced in cultural life.
[ترجمه ترگمان]در این میان، لویاتان جدید در حیات فرهنگی ظاهر شده‌است
[ترجمه گوگل]در عین حال، لوتیاتان جدید در زندگی فرهنگی ظاهر شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The Governor's sanctum was a leviathan suffused with the same dreary red light.
[ترجمه ترگمان]sanctum والی بود که با همان نور قرمز تیره رنگی را پر کرده بود
[ترجمه گوگل]سالن نشیمن فرماندار یک لویاتان بود که با همان نور قرمز خیره کننده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He said oil slicks from the stricken leviathan still sometimes marred the bay.
[ترجمه ترگمان]می‌گفت روغن وال از لویاتان خورده گاهی اوقات خود را به خلیج وصله می‌کند
[ترجمه گوگل]او گفت که نفت از لویاتان آسیب دیده هنوز هم ...

مترادف Leviathan

نهنگ (اسم)
alligator , whale , leviathan , sea cow

معنی کلمه Leviathan به انگلیسی

leviathan
• sea monster (biblical); extremely large animal (especially a whale); something which is extremely large (especially a ship)
• a leviathan is something which is extremely large and difficult to control, and which you find rather frightening; a literary word.

Leviathan را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سعید پارساپور
نهنگ دریائی
محمد ضیایی بیگدلی
ابر قدرت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی leviathan
کلمه : leviathan
املای فارسی : لویتهن
اشتباه تایپی : مثرهشفاشد
عکس leviathan : در گوگل

آیا معنی Leviathan مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )
شبکه مترجمین ایران