برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1538 100 1
شبکه مترجمین ایران

inept

/ˌɪˈnept/ /ɪˈnept/

معنی: بی معنی، چرند، نا مربوط، نادان، ناجور، بی عرضه، بی منطق
معانی دیگر: نالایق، ناکارا، بی مورد، نامناسب، به دردنخور، نا شایسته

بررسی کلمه inept

صفت ( adjective )
مشتقات: ineptly (adv.), ineptitude (n.), ineptness (n.)
(1) تعریف: lacking skill or aptitude; incompetent.
مترادف: incompetent, ineffective, maladroit, unskilled
متضاد: able, adept, adroit, apt, competent, dexterous, gifted, handy, masterful, skillful
مشابه: awkward, bungling, inefficient, ungainly

- I don't like the thought of firing him, but he's truly inept at the job.
[ترجمه ترگمان] از فکر اخراج کردنش خوشم نمی‌اید، اما او واقعا در این کار نالایق است
[ترجمه گوگل] من فکر نمیکنم که او را بسوزانم، اما او واقعا در کار اشتباه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: not suitable; out of place; clumsy.
مترادف: clumsy, inappropriate
متضاد: apropos
مشابه: graceless, improper, maladroit, unseemly, unsuitable

(3) تعریف: not sensible or reasonable; silly; foolish.
مترادف: foolish, senseless, silly, stupid
مشابه: absurd, asinine, mad, pointless

واژه inept در جمله های نمونه

1. inept praise
تعریف بی‌مورد

2. an inept judge
قاضی نالایق

3. He was criticized for his inept handling of the problem.
[ترجمه ترگمان]او بخاطر برخورد inept با این مشکل مورد انتقاد قرار گرفت
[ترجمه گوگل]او برای دست زدن به ناکامی این مشکل انتقاد کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He was always rather inept at sport.
[ترجمه ترگمان]او همیشه در ورزش نالایق بود
[ترجمه گوگل]او همیشه در ورزش بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. I've never heard anyone so inept at making speeches.
[ترجمه ترگمان]تا به حال نشنیده بودم کسی این قدر احمق سخنرانی کند
[ترجمه گوگل]من هرگز کسی را ندیده ام که سخنرانی کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. It would be politically inept to cut these training programmes now.
[ترجمه ترگمان]از نظر سیاسی برای قطع این برنامه‌های آموزشی، از نظر سیاسی نالایق است
...

مترادف inept

بی معنی (صفت)
absurd , irrational , meaningless , pointless , senseless , vacuous , dumb , inept , witless , unmeaning , frothy , insensate
چرند (صفت)
absurd , ridiculous , ludicrous , corny , silly , nonsensical , windy , inept , odd , trashy , inane , unmeaning
نا مربوط (صفت)
improper , absurd , irrelevant , unfitting , abusive , inept , irrelative
نادان (صفت)
silly , inept , simple , unlettered , apish , ignorant , foolish , unwise , asinine , thickheaded , witless , untaught , self-blinded
ناجور (صفت)
incompatible , dissonant , inept , foreign , incorrect , inappropriate , dissimilar , uneven , piebald , squally , sorry , cockeyed , inconvenient , disparate , inconsistent , misfit , heterogeneous , unfit , ill-sorted , inapplicable , inconsonant
بی عرضه (صفت)
inept , incapable , slouchy , stick-in-the-mud , dowdy
بی منطق (صفت)
inept

معنی کلمه inept به انگلیسی

inept
• incompetent, unskilled; inappropriate, out-of-place; absurd, silly
• someone who is inept does something with a complete lack of skill.

inept را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیر طالبی
فاقد صلاحیت
معصومه ع
بی عرضه، به دردنخور
شهیار
ناتوان
بی مهارت
رهگذر
ناکارا
نامناسب
ناکارآمد
Maryam Fathi
نا بلد
ناهید ر
ناشیانه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی inept

کلمه : inept
املای فارسی : اینپت
اشتباه تایپی : هدثحف
عکس inept : در گوگل

آیا معنی inept مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )