برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1406 100 1

idea

/aɪˈdiːə/ /aɪˈdɪə/

معنی: معنی، اگاهی، مراد، گمان، نیت، اندیشه، خیال، فکر، تصور، انگاره، خاطر، طرز تفکر، طرز فکر، خاطره، نقشه کار
معانی دیگر: پنداشت، پندار، انگار، ایده، تدبیر، نظر، اعتقاد، عقیده، باور، باور داشت، نقشه، طرح، منظور، خواسته، سگال، اندیشه ی مبهم، حدس، (موسیقی) تم، (فلسفه ی افلاطون - هر یک از الگوهای جاودانی و تغییر ناپذیری که چیزهای مادی از آنها ناشی شده و نمونه های ناقصی از آنها می باشند) مینو، حقیقت مطلق، مقصود، خبر

بررسی کلمه idea

اسم ( noun )
(1) تعریف: anything existing in the mind as a product of mental activity or awareness, such as a conception or image.
مترادف: concept, image, notion, thought
مشابه: apperception, appraisal, attitude, estimate, impression, insight, point of view, reaction

- A lot of ideas came to me as I was reading the article.
[ترجمه ترگمان] وقتی داشتم مقاله را می‌خواندم، ایده‌های زیادی به ذهنم خطور کرد
[ترجمه گوگل] همانطور که من مقاله را خواندم، بسیاری از ایده ها به من رسید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- She laughed out loud at the funny idea she had in her mind.
[ترجمه کوثر محسن زاده حاجی] او با صدای بلند خندید و به این فکر افتاد، در ذهنش چه می گذرد
|
[ترجمه شرمین] او با صدای بلند به فکر خنده داری که در ذهنش بود (در سر داشت) خندید.|
[ترجمه ترگمان] با صدای بلند خندید و به این فکر افتاد ...

واژه idea در جمله های نمونه

1. an idea flashed through his mind
اندیشه‌ای به ذهن او خطور کرد.

2. an idea hit him with a bang
ناگهان فکری به سرش زد.

3. an idea seized him
اندیشه‌ای بر او مستولی شد.

4. an idea so magnetic that he could not free himself of it
اندیشه‌ای آن چنان جذاب که او نمی‌توانست خود را از قید آن رها کند.

5. an idea struck me
اندیشه‌ای به فکرم رسید.

6. an idea that impinges on one's mind
عقیده‌ای که به فکر کسی خطور کند

7. he idea of relinquishing teaching
فکر دست کشیدن از معلمی

8. his idea of becoming a writer did not materialize
نقشه‌ی نویسنده شدن او تحقق نیافت.

9. that idea had never occured to me
آن اندیشه هرگز به (مغز) من خطور نکرده بود.

10. that idea once held sway but is now forgotten
یک وقتی آن اندیشه رواج داشت ولی اکنون فراموش شده است.

11. that idea took form slowly
آن اندیشه به آهستگی شکل گرفت.

12. the idea of a world order, successive both to the pagan and the christian
اندیشه‌ی یک نظام جهانی که در پی‌آیند نظام‌های شرک گرایی و مسیح ...

مترادف idea

معنی (اسم)
abstract , meaning , sense , significance , implication , signification , point , reality , spirit , intent , innuendo , essence , idea , ideal , moral , peculiar charm
اگاهی (اسم)
knowledge , acquaintance , awareness , consciousness , inkling , intelligence , advice , advertisement , monition , idea , dope , perception , cognizance , immediacy
مراد (اسم)
meaning , end , wish , desire , aim , purpose , intention , idea
گمان (اسم)
doubt , supposition , impression , aim , assumption , opinion , belief , guess , conjecture , surmise , thought , idea
نیت (اسم)
resolution , effect , will , sentiment , purpose , intent , animus , idea , tenor
اندیشه (اسم)
deliberation , opinion , reflection , thought , anxiety , worry , idea , solicitude , notion , device , meditation , plan , reflexion , mentality
خیال (اسم)
illusion , fiction , impression , vision , apparition , deliberation , intention , guess , thought , design , fancy , idea , notion , imagination , phantom , ghost , mind , meditation , plan , whim , whim-wham , reverie , cogitation , hallucination , figment , dream , simulacrum , spectrum , fantom , speculation , phantasma , wraith
فکر (اسم)
opinion , intent , intention , thought , idea , notion , concept , speculation
تصور (اسم)
supposition , vision , if , supposal , fancy , idea , notion , imagination , visualization , image , picture , conception , conceptualization
انگاره (اسم)
idea , pattern , sketch , croquis , tenet , postulate
خاطر (اسم)
impression , thought , remembrance , idea , notion , mind , mood , humor , memory , recollection
طرز تفکر (اسم)
ideology , idea , way of mentation
طرز فکر (اسم)
idea , mentality
خاطره (اسم)
impression , thought , reminiscence , idea , memoir , notion , memory , recollection
نقشه کار (اسم)
idea

معنی عبارات مرتبط با idea به فارسی

1- آذرخش، برق از آسمان 2- رویداد ناگهانی (و معمولا ناخوشایند)، چیز برق آسا، عقیده یا پیشنهاد بدیع و خوب
فکریکه درذهن فرورفته وماندنی شده است، تعصب
اصلا نمی دانم، کوچکترین اطلاعی ندارم، روحم خبردار نیست
خیال من همواره در پیرامون این موضوع سیر میکندae
اصلا ندانستن، کاملا بی اطلاع بودن
(درباره ی چیزی) اصلا اطلاع نداشتن
، پرده دوم مجلس چهارم

معنی idea در دیکشنری تخصصی

Idea
[سینما] ایده (فکر، اندیشه )
[ریاضیات] انگار، ایده، اندیشه، مفهوم، انگاره، فکر، تصور
[ریاضیات] نحوه ی اثبات
[سینما] فکر اولیه
[روانپزشکی] پرش افکار
[روانپزشکی] عقیده پیش بهاء داده شده

معنی کلمه idea به انگلیسی

idea
• concept, thought; opinion, theory; intention, plan, goal; impression; vague supposition
• an idea is a plan or possible course of action.
• your idea of something is your belief about what it is like or what it should be like.
• if you have an idea of something, you know about it to some extent.
• if you have an idea that something is the case, you suspect that it is the case.
• if you have no idea about something, you do not know anything about it.
• the idea of an action or activity is its aim or purpose.
abstract idea
• immaterial idea
adopted the idea
• approved the plan, appropriated the idea
bad idea
• terrible plan, awful thought
brilliant idea
• bright idea, splendid idea, highly intelligent notion, flash
came up with the idea
• created it, thought it up, invented it
central idea
• main idea, main point
conceive an idea
• think of an idea, come up with an idea
crazy idea
• crazy concept; mad idea
dally with an idea
• have fun with an idea; get busy with an idea
do you have any idea
• do you have any concept, do you have a clue
entertain an idea
• be of the opinion, contemplate the possibility, consider a notion
faint idea
• weak idea, undeveloped idea, idea which is still being developed
false idea
• wrong idea, incorrect idea
fixed idea
...

idea را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ebi
آرمان
hani
عبارتم هم میشه ب نظرم.!
مهسا
a plan, thought, or suggestion
(((((نظر،فکر))))))
ف.آ
اندیشه
hoonam
خیال
سيما
ملاحظه
محمد حسین احمدی
(ایده-نظر-فکر-اندیشه-عقیده)
Neymarjt
A plan, thought, or suggestion
z.b
روش
مریم
ایده
Amirreza
منظور
Mohammad
احساس،حس
نقوی
پنداره
??
suggestion
Nar.m
تصور-خیال
BB
A plane thought or suggestion
فکر ایده
شبیر
فکر ،ایده خوب
التن قاسمپور
(نظر،عقیده،فکر،اندیشه،ایده)
Ali
A plan, thought, suggestion(کتاب supplementary)
نقشه،فکر،پیشنهاد
به نظرم معنی think هم میده
Mohi❤🌈
مترادف فارسی:اندیشه-نظر-عقیده
جمله برای این کلمه . the idea of a world order, successive both to the pagan and the christian
الف
ایده
tinabailari
ایده ، عقیده ، نظر ، فکر ☸️
I knew it was a bad idea to leave him on his own
میدانستم که ایده بدی بود که او را به حال خود رها کنیم
رضا زنگی‌آبادی
صورت ذهنی
ثال/ایده (فلسفه)
sabori
He looked like you
� I have no idea, but my colleague had a good name for my conversation
��� What did I see in my pair? You have no definition
؟� Science or what
او شبیه شما بود
نظری ندارم اما همکارش لحن صحبت کردن بیشتر به دلم نشست اسم خوبی هم داشت
جفت کچلتم دیدم که چی ؟ خودتم که تعریفی نداری زیادی پیگیرمی 🧵
نازنین
فکر-نظر-افکار-اندیشه
Elham
( عقیده )

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی idea
کلمه : Idea
املای فارسی : ایدی
اشتباه تایپی : هیثش
عکس Idea : در گوگل

آیا معنی idea مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )