برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1435 100 1

go back

/goʊ bæk/ /gəʊ bæk/

واژه go back در جمله های نمونه

1. He is plagued by demons which go back to his traumatic childhood.
[ترجمه ترگمان]او با شیاطینی که به دوران کودکی دردناک او برمی گردند، زجر می‌کشد
[ترجمه گوگل]او توسط شیاطین که به دوران کودکی خود آسیب می زند، رنج می برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make a new ending.
[ترجمه ترگمان]هیچ‌کس نمی‌تواند برگردد و شروع جدیدی را آغاز کند، اما هر کسی می‌تواند امروز شروع کند و یک پایان جدید بگیرد
[ترجمه گوگل]هیچ کس نمی تواند به عقب برگردد و شروع جدیدی کند، اما هرکسی می تواند امروز شروع کند و پایان جدیدی بگذارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. My efforts to go back to sleep proved futile.
[ترجمه ترگمان]تلاش‌های من برای بازگشت به خواب بی‌فایده بود
[ترجمه گوگل]تلاش های من برای بازگشت به خواب ثابت می شود بیهوده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. You can't go back on your promise now.
[ترجمه ترگمان]حالا دیگر نمی‌توانی به قولت عمل کنی
[ترجمه گوگل]اکنون نمیت ...

معنی کلمه go back به انگلیسی

go back
• return; regret, reconsider
go back on
• betray one's trust, break a promise

go back را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mysm66
بازگشت به رابطه(دوستی)
سید محمد هاشمی
(به جای قبلی مخصوصا به شهر یا کشوری که از اونجا اومدیم برگشتن)

Eg: I don't want to go back to sydney.
نمیخوام به کانادا برگردم.

Eg: go back inside! You'll catch cold.
برگرد داخل! سرما میخوری.
Arad
مراجعه کردن
🖤Ayda🖤
بازگشتن به یک رابطه عاطفی یا عاشقانه
♡ Leila ♡
برگشتن
صالــــــح افتخـــــــــــــاری
برگشتن به رابطه،مکان(منظور شهر ،روستا،کشور،قهوه خونه و...)،کار و فعالیت و...
PORYA
Go back = برگشتن
Sobhan
عقب امدن
Hod hod
برگشت به عقب

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی go back مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )