برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1731 100 1
شبکه مترجمین ایران

fire

/ˈfaɪər/ /ˈfaɪə/

معنی: تندی، تیر، حرارت، شلیک، حریق، اتش، افروختن، شلیک کردن، زبانه کشیدن، پراندن، تیر اندازی کردن، تفنگ یاتوپ را اتش کردن، بیرون کردن، بر افروختن، اتش گرفتن، اتش زدن، انگیختن
معانی دیگر: آتش، آذر، آتش سوزی، (انگلیس) بخاری، (توپ و تفنگ و غیره) تیر اندازی، اشتیاق، تب و تاب، تیر در کردن، (همانند شلیک تفنگ) پشت سر هم پرسش (یا انتقاد یا توهین و غیره) کردن، اخراج کردن (از کار)، آتش افروزی کردن، حریق ایجاد کردن، آتش زدن، (موتورهای درون سوختی و غیره) احتراق ایجاد کردن، مشتعل شدن یا کردن، آتش کردن، روشن کردن، به هیجان آوردن، مشتاق کردن، انگیزاندن، هیجان، برانگیختگی، دامن زدن، (آجر و سفال و غیره را در کوره) پختن، آتش بازی، هر چیز آتش سان، گرم، داغ، درخشان، سختی، مرارت، سرد و گرم روزگار، تب و لرز

بررسی کلمه fire

اسم ( noun )
عبارات: catch fire, play with fire, set fire to, build a fire under
(1) تعریف: the effects, such as heat, light, and flames, produced by burning.
مترادف: flames
مشابه: burn, burning, combustion, energy, glow, heat, illumination, incandescence, light, radiance, spark, sparkle

- Part of the forest was damaged by fire last summer.
[ترجمه ترگمان] تابستان گذشته قسمتی از جنگل توسط آتش آسیب‌دیده بود
[ترجمه گوگل] بخشی از جنگل با تابستان تابستان آتش زده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- I've been afraid of fire since childhood.
[ترجمه ترگمان] از زمان کودکی از آتش‌سوزی می‌ترسیدم
[ترجمه گوگل] از دوران کودکی از آتش سوختم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: a particular burning, as in a stove, furnace, or other place designed for burning.
مشابه: blaze, bonfire, burn, burning

- The fire crackled in the fireplace.
[ترجمه پگاه] آتش در شومینه جرقه میزد و میسوخت
...

واژه fire در جمله های نمونه

1. fire and water are contraries
آب و آتش ضد هم هستند.

2. fire away!
آتش کن‌!

3. fire broke out at several points in the city
در چند نقطه‌ی شهر آتش سوزی رخ داد.

4. fire burned the baby's hand
آتش دست بچه را سوزاند.

5. fire caused the destrution of several buildings
آتش‌سوزی موجب خرابی چندین ساختمان شد.

6. fire destroyed half of the city
حریق نصف شهر را از بین برد.

7. fire had engulfed the building
آتش ساختمان را در کام خود فرو برده بود.

8. fire has denuded this region
این ناحیه در اثر آتش‌سوزی لخت و عور شده است.

9. fire has ravaged this forest
آتش این جنگل را ویران کرده است.

10. fire streamed up the curtins
آتش به بالای پرده‌ها زبانه می‌کشید.

11. fire warden
رئیس آتش‌نشانی

12. fire (something) off
تیر اندازی کردن،شلیک کردن

13. fire and brimstone
آتش جهنم،آتش خشم خدا

14. fire and sword
...

مترادف fire

تندی (اسم)
acceleration , speed , velocity , rapidity , pace , rigor , pungency , celerity , acerbity , fire , acrimony , violence , angularity , virulence , heat , impetuosity , petulance , choler , kick , petulancy , discourtesy , fastness , inflammability , tempest , ginger
تیر (اسم)
ache , pain , bar , shot , arrow , firing , fire , shaft , prop , mercury , lug , gunshot , dart , timber , staff , stanchion , butt shaft , staple , perch , spike , mast , quintain
حرارت (اسم)
fire , impressment , verve , heat , zeal , ardor , warmth , impetuosity , dash , ginger
شلیک (اسم)
burst , fire , volley
حریق (اسم)
fire
اتش (اسم)
light , fire , ingle
افروختن (فعل)
fire
شلیک کردن (فعل)
fire , volley , salvo , run up
زبانه کشیدن (فعل)
fire , flame , lick , flare
پراندن (فعل)
fire , fly , launch , jump , jet , pop , sling , whisk , fling , squirt
تیر اندازی کردن (فعل)
fire , gun
تفنگ یاتوپ را اتش کردن (فعل)
fire
بیرون کردن (فعل)
dispossess , fire , eliminate , force , swap , drive out , evict , cashier
بر افروختن (فعل)
fire , glow , kindle , inflame , enflame , overheat , enkindle , ignify , provoke , relume
اتش گرفتن (فعل)
light , fire , ignite , inflame , enflame
اتش زدن (فعل)
light , fire , be alight , ignite , burn , deflagrate
انگیختن (فعل)
stimulate , occasion , motive , fire , animate , incite , motivate , urge

معنی عبارات مرتبط با fire به فارسی

آژیر آتش سوزی (در خانه و آپارتمان و غیره)، زنگ خطر آتش سوزی، دود یاب، اسباب خودکاربرای اگاهی دادن ازاتش سوزی
آتش جهنم، آتش خشم خدا
(عامیانه) آغاز کردن (به پرسش یا انتقاد و غیره)
(جانور شناسی) مور آتشین (مورچه های جنس solenopsis که نیش آنان سوزش آور است به ویژه solenopsis invicta - بومی امریکای جنوبی)
سوزاندن و کشتار
سنگ اسمانی بزرگ، شهاب روشن، نارنجک، گلوله انفجاری
یکجورپرى شاهرخ یامرغ انجیرخوار
یرقان سوزنده گیاهى
(کشاورزی) آتش آفت (آفت درختان میوه که توسط ترکیزه ای بنام erwinia amylovora ایجاد می گردد و منجر به سیاه شدن برگ ها می شود)
نیمسوز، اتش پاره، مج، ادم فتنه انگیز
اجر نسوز
(انگلیس) گروه آتش نشانی
incendiary : اتش افروز
(امریکا) رئیس اداره ی آتش ...

معنی fire در دیکشنری تخصصی

[مهندسی گاز] آتش ، آتشزدن
[ریاضیات] پرداخت شدن
[برق و الکترونیک] هشدار دهنده آتش نشانی
[مهندسی گاز] آژیر آتش نشانی
[زمین شناسی] عیار درخشندگی هر کدام از انواع روش های تعیین عیار که شامل گرمای در یک کوره است.
[عمران و معماری] آتشبر
[عمران و معماری] اجاق - اتاق سوخت
[مهندسی گاز] آتشدان ، مجمر
[مهندسی گاز] آجرنسوز
[عمران و معماری] در مانع آتش
[مهندسی گاز] خاک نسوز
[برق و الکترونیک] رادار کنترل آتش نوعی رادار تخصصی که با ردگیری اهداف قابل شناسایی در زمین ، هوا ، و دریا فاصله و سمت آنها را تعیین می کند . امان هدفگیری دقیق را برای توپخانه ، پدافند هوایی و موشکها فراهم می سازد . این رده از رادارها عموماً با رادارهای تجسمی دوربرد ( search radars) که اهداف متخاصم را شناسایی می کند ، ارتباط دارند.
[زمین شناسی] گاز قابل احتراق ، متان مخلوط منفجره شونده متان هوا با 5 تا 15 درصد متان
[مهندسی گاز] اداره آتشنشانی
arcback; ...

معنی کلمه fire به انگلیسی

fire
• act of setting on fire; flame, blaze; gunshot; bonfire; glow; excitement; passion
• dismiss from a job; set on fire, ignite; shoot a gun; excite, inflame; glow; cast, throw; be ignited; be excited; exposed to heat; bake in a kiln (ceramics)
• fire is the hot, bright flames produced by things that are burning.
• a fire is an occurrence of uncontrolled burning.
• a fire is also a burning pile of fuel that you have set light to, often in order to keep yourself warm.
• a device that uses electricity or gas to give out heat is also called a fire.
• if someone fires, or if a gun or any other type of firearm fires, a bullet is sent from it.
• shots fired from a gun or guns are referred to as fire.
• if you fire questions at someone, you say a lot of them quickly.
• if your employer fires you, he or she dismisses you from your job; an informal use.
• something that is on fire is burning and is being destroyed.
• if something catches fire, it starts burning.
• if you set fire to something, you start it burning.
fire a house
• set a house on fire
fire alarm
• smoke detector, device that detects smoke from a fire and emits a danger signal; danger signal warning of a fire
• a fire alarm is a device that makes a noise, for example with a bell, to warn people when there is a fire.
fire and movement
• military principle according to which an advancing unit is protected by another which provides cover fire
fire and rescue service
• civil service which extinguishes fires and rescues people from danger
fire ant
• omnivorous ant that causes a painful burning sting found in south america and the southern united states
fire arm
...

fire را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سارینام
اخراج کردن از کار
Iiii
اتش
🌌ناشناس🌌
♨️🔥
آتش،حریق،اشتعال🔥
آتش🔥
بخاری
آتش گرفتن🔥🏚🔥
تیراندازی،شلیک کردن🔫🏹
ازکار اخراج کردن،ازکار بیرون کردن👩‍💼👨‍💼
ebi
آتش‌گیری

پخت(با آتش) ، پختن(با آتش)
صفی پور73
آتش-آتش سوزی
Fati
متناسب، کافی، به اندازه
solale
اخراج کردن
tinabailari
he was boiling an egg on the fire 🈂️
او داشت یک تخم مرغ را روی آتش می جوشاند
sakineh
انگیزه دادن
Samane
آتش نشانی
لیلی موسوی
to put sb/sth in/on the line of fire: کسی یا چیزی را در معرض خطر قرار دادن
متین خدایی
اخراج کردن از کار ( به عنوان جریمه)
صادق جباری
در متون بازاریابی و مدیریت، به معنای: خطا، اشتباه
ریحانه
There are two

1 (. noun)اتیش
2 (.v) اتش گرفتن . یا اخراج کردن
ایرزاد
fire
این واژه ایرانی- اروپایی و همریشه با :
آلمانی : Feuer
پارسی : فَرّ ، فَرّه
نمونه : فَرّ ایزدی = نور خدایی
علی باقری
واژه ی fire با واژه های فرّه (فرّه ی ایزدی) فروغ، افروختن، فروزان، فروهر و... همریشه می باشد.
هلیا خلیلی
اخراج کردن
اگه دوست داشتید لایک کنید 💐
امین روشنی
دامپزشکی و علوم دامی
تحریک(مثلا عصبی)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی fire

کلمه : fire
املای فارسی : فایر
اشتباه تایپی : بهقث
عکس fire : در گوگل

آیا معنی fire مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )