برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1539 100 1
شبکه مترجمین ایران

easy

/ˈiːzi/ /ˈiːzi/

معنی: ساده، ملایم، اسوده، سبک، روان، اسان، سهل، بی زحمت، بدون اشکال
معانی دیگر: آسان (در برابر: دشوار difficult)، (بی درد و هراس و اشکال) آسوده، مرفه، بی درد سر، بی دغدغه، راحت، آرام، غنوده، راحتی، بی تکلف، بی ریا، بی آلایش، صاف و ساده، (بدون سختگیری یا شدت عمل یا خشونت) با گذشت، مساعد، سازگار، زود باور، ساده لوح، رضامند، حرف شنو، (زنی که زود تسلیم شود) جلف، بی شتاب، بدون عجله، بدون شتابزدگی، آهسته، دارای شیب کم، کم شیب، (بازرگانی و بازار سهام و غیره) کساد، سست، (قیمت ها) در نوسان شدید، ناپایا، کم بهره، به آسانی، به آهستگی، باتانی، راحت طلب، آسودگرای، تن آسای، تنبل، کاهل، سلیس

بررسی کلمه easy

صفت ( adjective )
حالات: easier, easiest
(1) تعریف: not hard or difficult.
مترادف: effortless, facile, gut, simple, snap, soft
متضاد: ambitious, arduous, awkward, challenging, demanding, difficult, frustrating, hard, herculean, knotty, laborious, onerous, severe, stiff, strenuous, tall, taxing, tough, tricky, troublesome, uphill
مشابه: cheap, clean, comprehensible, intelligible, light, painless, understandable

- It's an easy job that anybody can do.
[ترجمه ترگمان] کار آسانی است که هر کسی می‌تواند انجام دهد
[ترجمه گوگل] این یک کار آسان است که هر کسی می تواند انجام دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Math is an easy subject for her.
[ترجمه ترگمان] ریاضی یک موضوع ساده برای او است
[ترجمه گوگل] ریاضی یک موضوع آسان برای او است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- His writing is easy to understand.
[ترجمه ترگمان] درک کردنش آسان است
[ترجمه گوگل] نوشتن او آسان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه easy در جمله های نمونه

1. easy money
پول ارزان،پول کم بهره،پول مفت

2. easy money policy
سیاست گشایش پولی

3. easy come, easy go
آنچه آسان به دست آید آسان هم از دست می‌رود،هرچه را باد آورد بادش برد

4. easy does it!
مواظب باش‌!،یواش‌!،ملایم‌!،آهسته‌!

5. easy on the eyes
(امریکا - عامیانه) خوش نما،جذاب،چشمگیر،چشم نواز

6. an easy chair
صندلی راحتی

7. an easy descent
سرازیری (یا فرود روی) ملایم

8. an easy leap
جهش آسان

9. an easy life
زندگی مرفه

10. an easy manner
طرز رفتار خالی از تکلف

11. an easy mark
آدم زودباور

12. an easy market
بازار کساد

13. an easy test
آزمون آسان

14. go easy on butter
کمتر کره مصرف کن.

15. as easy as pie
(عامیانه) بسیار آسان،مثل آب خوردن

...

مترادف easy

ساده (صفت)
accustomed , ordinary , normal , simple , easy , plain , naive , modest , bare , open-and-shut , artless , onefold , natural , smooth , unobtrusive , unaffected , customary , dupeable , free-standing , simplex , homely , humbly , inartificial , unassuming , simple-minded , uncomplicated , unforced , unlabored , unlaboured , unpretending
ملایم (صفت)
good-tempered , easy , calm , quiet , moderate , gentle , meek , soft , peaceful , downy , smooth , benign , mild , bland , clement , sedate , lenient , good-natured , temperate , peaceable
اسوده (صفت)
easy , calm , tranquil , snug
سبک (صفت)
light , fast , easy , quick , lively , thin , flippant , frivolous , volatile , gossamer , light-minded , flyaway , lightsome , uncomplicated
روان (صفت)
clear , handy , easy , spirit , current , versatile , fluid , liquid , smooth , glib , fluent , cursive , profluent , voluble
اسان (صفت)
light , easy , light-handed , straightforward , potty , degage , facile , easygoing , duck soup
سهل (صفت)
light , simple , easy
بی زحمت (صفت)
easy
بدون اشکال (صفت)
well , easy , smooth

معنی عبارات مرتبط با easy به فارسی

مثل آب خوردن
صندلی راحتی (لفاف دار و دسته دار)
زندگی راحت
آنچه آسان به دست آید آسان هم از دست می رود، هرچه را باد آورد بادش برد
کالای نا مرغوب
مواظب باش !، یواش !، ملایم !، آهسته !
اسان گیر، اسان گذار، بی قید، راحت طلب، رهوار
(عامیانه) آدم آسانگیر، زود باور، گولو، زود خرشو، نرم و تسلیم
زودیاب، دردسترس
زودباور
گوارا، زودهضم
(امریکا - عامیانه) خوش نما، جذاب، چشمگیر، چشم نواز
راهوار خوش گام
انشای روان، سبک سلیس
زودبخشنده، باگذشت
easy to obtain ...

معنی کلمه easy به انگلیسی

easy
• mild, slight; comfortable, facile; worry-free
• comfortably, without great difficulty or effort
• something that is easy can be done without difficulty.
• easy also means relaxed.
• an easy life or time is comfortable and without any problems.
• if you take it easy or take things easy, you relax and do very little; used in informal english.
• if you go easy on something, you avoid using too much of it; an informal expression.
• you can say easier said than done to indicate that it is difficult to do what someone has just suggested.
easy believed is easy deceived
• one who believes anything is easy to deceive
easy chair
• lounge chair, armchair, chaise longue
• an easy chair is a large, comfortable chair.
easy come easy go
• things that are easily acquired may be lost just as easily
easy does it
• slow it down, take it easy, relax
easy go lucky
• taking things as they come without worrying too much about the future
easy going
• an easy-going person is not easily annoyed or upset.
easy grader
• gives out high grades, not a strict grader (of a teacher, professor, etc.)
easy life
• comfortable life, life that is free from anxiety and worries
easy listening
• musical style characterized by conventional melodies that appeal to a wide audience
easy mark
• gullible person, person who is easily deceived
easy money
• money that is not difficult to earn/make
• easy money is money that ...

easy را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ملیکا
هیچ وقت
عاطفه
!Easy
آرام باش
Dana Ghaffari
ساکت
یواش
tinabailari
آسان
Some of the scientists did not have easy lives
بسیاری از دانشمندان زندگی راحتی نداشتند 🕑🕑🕑
کارش
آسان
راحت
به حالت دستوری معنی سخت نگیر میدهد و جزیی از جمله حذف شده است
easy!=take it easy
کاربرد عامیانه دارد کاربرد رسمی تر آن جمله زیر است
Don't take it hard on yourself

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی easy

کلمه : easy
املای فارسی : ایزی
اشتباه تایپی : ثشسغ
عکس easy : در گوگل

آیا معنی easy مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )