collapse crater

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] دهانه رمبشی یا ریزشی یک دهانه بزرگ (متعلق یا وابسته به کره ماه) که این باور در مورد آن وجود دارد که بوسیله فرونشینی سقف حفره های پر شده از گدازه تشکیل شده است. این نوع هنوز به خوبی ثابت نشده/ توصیف نشده است.

معنی یا پیشنهاد شما