برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

cyber physical system

cyber physical system را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علیرضا خلیلیان
سیستم رایافیزیکی: سیستم هایی معمولاً مشتمل بر تعداد بسیاری مؤلفه های فیزیکی و اطلاعاتی تعامل کننده.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی cyber physical system مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )