برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1719 100 1
شبکه مترجمین ایران

crack up

/ˈkrækˈəp/ /krækʌp/

معنی: خرد شدن، خنده کردن، متلاشی شدن
معانی دیگر: 1- خرد و خمیر شدن (مثل هواپیمایی که سقوط کرده)، از هم پاشیدن 2- (جسما یا از نظر روانی) بیمار شدن، درهم شکسته شدن 3-زدن زیر خنده یا گریه، سقوط هواپیما وغیره، درهم شکستگی

بررسی کلمه crack up

عبارت ( phrase )
(1) تعریف: (informal) to break into uncontrollable laughter.
مشابه: fracture

(2) تعریف: to break down emotionally.
اسم ( noun )
حالات: crack-ups
(1) تعریف: a collision of a vehicle; crash.
مشابه: crash, smash

(2) تعریف: a mental collapse.

واژه crack up در جمله های نمونه

1. I hunched that Rolls - Royce company would crack up.
[ترجمه ترگمان]من اون شرکت \"رویس رویس\" رو پیدا کردم که قاطی می‌کرد
[ترجمه گوگل]من متعهد شدم که شرکت Rolls-Royce خفه شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Pressure of life caused him to crack up.
[ترجمه ترگمان]فشار زندگی باعث شد که اون به هم بخوره
[ترجمه گوگل]فشار زندگی موجب شد تا او شکسته شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. You'll crack up if you go on working so hard.
[ترجمه ترگمان]اگه انقدر سخت کار کنی به هم می‌زنی
[ترجمه گوگل]اگر کار سختی را انجام دهید، از بین میروی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. You'll crack up if you carry on working like this.
[ترجمه ترگمان]اگر مثل این کار کنی به هم می‌زنی
[ترجمه گوگل]اگر کار خود را به این صورت ادامه دهید، از بین میروی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف crack up

خرد شدن (فعل)
abate , diminish , wane , dwindle , slacken , relent , pass off , shrink , crush , decrease , lessen , decline , remit , narrow , flag , lower , de-escalate , crack up , depopulate , relax , fall away , grow away , grow down , pink , shrink away
خنده کردن (فعل)
heehaw , jest , chaff , chink , laugh , giggle , chortle , crack up , nicker
متلاشی شدن (فعل)
decompose , fragment , disintegrate , crack up , splinter , disjoint

معنی کلمه crack up به انگلیسی

crack up
• collapse; crash; laugh; cause another to laugh
• if someone has a crack-up, they lose control of themselves and become mentally ill; an informal word.

crack up را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

k lover
از خنده روده بر شدن، یا دیگران را از خنده روده بر کردن
Shirinbahari
درست نتوانستن فکر کردن به خاطر مشکلی. به چیزی خندیدن
She’s so funny. She cracks me up.

I was beginning to think I was
cracking up!
سید محمود حسینی
قطع و وصل شدن صدا پشت تلفن همراه
ak
crack someone up
کسی رو خندوندن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی crack up

کلمه : crack up
املای فارسی : کرک آاپ
اشتباه تایپی : زقشزن عح
عکس crack up : در گوگل

آیا معنی crack up مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )