برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1574 100 1
شبکه مترجمین ایران

coup de grace

/ˈkuːdiˈɡreɪs/ /kuːdiɡreɪs/

کشتن از روی ترحم

واژه coup de grace در جمله های نمونه

1. Irving Kristol delivered the coup de grace in a letter dated June 12: they had decided to reject the proposal.
[ترجمه ترگمان]Irving Kristol در نامه‌ای مورخ ۱۲ ژوئن، این کودتا را ایراد کرد: آن‌ها تصمیم گرفته بودند که این پیشنهاد را رد کنند
[ترجمه گوگل]ایروینگ کریستول کودتا را در نامه ای که از 12 ژوئن به تصویب رسانده بود، تصویب کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. My disastrous exam results dealt the coup de grace to my university career.
[ترجمه ترگمان]نتایج آزمون فاجعه‌بار من به کودتا در حرفه دانشگاه منجر شد
[ترجمه گوگل]نتایج امتحان فاجعه آمیز من در کودتای دانشجویان حرفه ای دانشگاهی من بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Jane's affair was the coup de grace to her disintegrating marriage.
[ترجمه ترگمان]کار جین باعث شده بود ازدواج از هم بپاشه
[ترجمه گوگل]امور جین کودتا دفاعی بود تا ازدواج نابودش کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The coup de grace is Cantor’s proof that some infinite sets are bigger than this.
[ترجمه ترگمان] ...

معنی کلمه coup de grace به انگلیسی

coup de grace
• merciful strike intended to end one's suffering

coup de grace را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ناطق
تير خلاص

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی coup de grace

کلمه : coup de grace
املای فارسی : کوپ دده گریس
اشتباه تایپی : زخعح یث لقشزث
عکس coup de grace : در گوگل

آیا معنی coup de grace مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )