برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1676 100 1
شبکه مترجمین ایران

conclusion

/kənˈkluːʒn̩/ /kənˈkluːʒn̩/

معنی: انجام، اتمام، خاتمه، پایان، انعقاد، استنتاج، نتیجه، فرجام، ختم، اختتام، سرانجام، ختام، فروداشت، عاقبت
معانی دیگر: بخش آخر، (کتاب یا رساله) پسگفتار (که معمولا حاوی خلاصه تمام مطالب قبلی نیز هست)، موخره، (در استدلال یا بررسی یا داوری) فرجام، آخرین مرحله، (در قیاس صوری یا صغری و کبرا) نتیجه ی قیاسی (یا بخش سوم قیاس صوری)، (یک سلسله رویداد و غیره) پیامد (آخرین حلقه ی زنجیره ی تسلسل)، (قرارداد و غیره) بستن، نتیجه گیری، برداشت، (حقوق) آخرین دفاع خوانده، آخرین مدافعه ی متهم، نظر نهایی دادگاه

بررسی کلمه conclusion

اسم ( noun )
(1) تعریف: an ending or termination.
مترادف: close, closure, consummation, end, termination
متضاد: beginning
مشابه: aftermath, culmination, denouement, expiration, finish, fruit, fruition, last, stop, ultimate, windup

- Students are under a great deal of pressure near the conclusion of the semester.
[ترجمه ترگمان] در پایان ترم، دانشجویان تحت فشار زیادی قرار دارند
[ترجمه گوگل] دانش آموزان در معرض فشار زیادی در مقطع پایان ترم هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- At the conclusion of the church service, the minister gives a blessing.
[ترجمه ترگمان] در پایان خدمت کلیسا، وزیر یک نعمت به شما می‌دهد
[ترجمه گوگل] در پایان خدمات کلیسا، وزیر یک برکت را می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: a result or outcome.
مترادف: consequence, issue, outcome, result, upshot

- The disappointing conclusion of the negotiations angered many of the workers.
[ترجمه ترگمان] نتیجه ناامید کننده مذاکرات بسیاری از کارگران را خشمگین ساخت
[ترجمه گوگل] ...

واژه conclusion در جمله های نمونه

1. my conclusion was that . . .
برداشت من این بود که . . .

2. the conclusion of the peace treaty
بستن قرار داد صلح

3. in conclusion
بالاخره،در خاتمه،در پایان

4. try conclusion with
(قدیمی) بحث و مجادله کردن،رقابت لفظی کردن

5. a foregone conclusion
نتیجه‌ی مسلم

6. a legitimate conclusion
نتیجه‌گیری درست

7. a probable conclusion
یک نتیجه‌گیری شایند (محتمل)

8. an illegitimate conclusion
نتیجه‌گیری غیرموجه

9. draw a conclusion
نتیجه گیری کردن

10. to reach a conclusion
به نتیجه رسیدن،نتیجه گرفتن

11. bring to a conclusion
به پایان رساندن

12. draw to a conclusion
به نتیجه رسیدن،خاتمه یافتن،تمام شدن

13. to arrive at an improper conclusion
به نتیجه‌ی غلط رسیدن

14. come to (or reach) a conclusion
...

مترادف conclusion

انجام (اسم)
achievement , accomplishment , performance , implementation , implement , fulfillment , execution , completion , conclusion , commission , sequel , enforcement , god-speed
اتمام (اسم)
end , accomplishment , completion , conclusion , finalization
خاتمه (اسم)
finish , termination , close , final , end , completion , conclusion , afterword , ending , closure , finis , epilogue
پایان (اسم)
cessation , finish , termination , close , limit , end , conclusion , point , period , ending , sequel , terminal , finis , surcease , finality , winding-up
انعقاد (اسم)
conclusion , ratification , coagulation , coalescence , gelation , ligation
استنتاج (اسم)
deduction , induction , conclusion , derivation , inference , fruition , evolvement
نتیجه (اسم)
resolution , rest , growth , conclusion , success , effect , hatch , result , sequence , sequel , corollary , consequence , outcome , upshot , harvest , outgrowth , sequela
فرجام (اسم)
finish , end , conclusion , ending
ختم (اسم)
finish , termination , end , conclusion , sealing , finis , meeting of mourning
اختتام (اسم)
conclusion
سرانجام (اسم)
end , conclusion , issue , upshot
ختام (اسم)
end , conclusion
فروداشت (اسم)
conclusion
عاقبت (اسم)
end , conclusion , sequel , consequence , outcome , finale , sequela

معنی عبارات مرتبط با conclusion به فارسی

به هوش آوردن (از بیهوشی)، متوقف کردن، بندآوردن، به پایان رساندن
به پایان رسیدن
نتیجه گیری کردن
به نتیجه رسیدن، خاتمه یافتن، تمام شدن
تصدیق بلاتصور، نتیجه نابهنگام، نتیجه حتمی، نتیجه مسلم
بالاخره، در خاتمه، در پایان

معنی conclusion در دیکشنری تخصصی

[سینما] فرود
[صنعت] نتیجه ، فرجام ، پایان کار
[ریاضیات] نتیجه، حکم، حکم قضیه، حکم پیامد
[ریاضیات] حکم قضیه
[ریاضیات] نتیجه گرفتن

معنی کلمه conclusion به انگلیسی

conclusion
• end; final decision; deduction
• a conclusion is something that you decide is true after careful thought.
• the conclusion of something is its ending.
• the conclusion of a treaty or business deal is its final settlement.
• in conclusion is used to indicate that you are about to say the last thing that you want to say.
conclusion arriving
• making of a clear decision, making a clear choice
arrive at a conclusion
• come to a conclusion, conclude, reach a judgment or opinion
bring to a successful conclusion
• cause positive results, make end successfully
came to the conclusion
• made the decision, concluded, formed the opinion
came to the same conclusion
• reached the same judgment, agreed with him
come to a conclusion
• conclude, decide, determine
consequent conclusion
• resulting conclusion, decision which follows from something else
draw a conclusion
• reach an outcome, conclude
drawing a conclusion
• reaching a final opinion or judgment
final conclusion
• last judgment, decisive outcome
foregone conclusion
• inevitable conclusion or result, certainty, opinion or decision formed in advance
in conclusion
• in summary, in short, in brief
logical conclusion
• rational judgment, reasonable outcome
obvious conclusion
• most logical deduction, de ...

conclusion را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

m.s
نتیجه ، نتیجه گیری
س
نتیجه گیری
شوشتری
انعقاد
armita
نتیجه گیری کردن از چیزی
علی
سرانجام چیزی
میثم علیزاده
جمع بندی، ماحصل
بهاره انصاری
نتیجه گیری،جمع بندی
Mm
تمام کردن،نابودکردن،خود را ازبین بردن
Maryam.J
Jump to the conclusion

زود قضاوت کردن
Esk
نسیه گرفتن
شهاب اناری 😉
.مرحله اخر .اختتامیه. همون result خودمون
محمد حاتمی نژاد
نتیجه گیری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی conclusion

کلمه : conclusion
املای فارسی : کانکلوشن
اشتباه تایپی : زخدزمعسهخد
عکس conclusion : در گوگل

آیا معنی conclusion مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )