برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1394 100 1

coincident

/koʊˈɪnsɪdənt/ /kəʊˈɪnsɪdənt/

معنی: منطبق، همرویده، واقع شونده در یکوقت
معانی دیگر: همسان، همانند، یکسان، متوافق، سازگار، یکجور، همزمان، متقارن، متلاقی

بررسی کلمه coincident

صفت ( adjective )
(1) تعریف: of events, occurring simultaneously.

(2) تعریف: of objects or geometric figures, occupying the same position.

(3) تعریف: matching each other exactly, point by point.

واژه coincident در جمله های نمونه

1. coincident with realities
جور (یا سازگار) با واقعیات

2. the two coincident events
دو رویداد همزمان

3. supply and demand are coincident
عرضه و تقاضا با هم برابرند.

4. your political ideas are roughly coincident with mine
عقاید سیاسی شما با عقاید من تقریبا در یک راستا است.

5. Coincident with the talks, the bank was permitted to open a New York branch.
[ترجمه ترگمان]با گفتگوها، بانک اجازه افتتاح شعبه نیویورک را داد
[ترجمه گوگل]همزمان با مذاکرات، بانک مجاز به افتتاح شعبه نیویورک شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Coincident interests with the corporate rich and political directorate are pointed out.
[ترجمه ترگمان]منافع coincident با مدیریت و مدیریت سیاسی شرکت‌ها به این موضوع اشاره شده‌است
[ترجمه گوگل]منافع متقابل با اداره امور غنی و سیاسی شرکتی اشاره شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. These parallels cannot be merely coincident.
[ترجمه ترگمان]این شباهت‌ها را نمی توان صر ...

مترادف coincident

منطبق (صفت)
coincident , coinciding , congruous
همرویده (صفت)
coincident
واقع شونده در یکوقت (صفت)
coincident

معنی عبارات مرتبط با coincident به فارسی

با انطباق جریان

معنی coincident در دیکشنری تخصصی

coincident
[ریاضیات] منطبق، برابر، یکسان
[ریاضیات] اشکال منطبق
[ریاضیات] ریشه ی منطبق، ریشه ی بر هم

معنی کلمه coincident به انگلیسی

coincident
• corresponding, coordinate, simultaneous, concurring

coincident را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی coincident
کلمه : coincident
املای فارسی : کینکیدنت
اشتباه تایپی : زخهدزهیثدف
عکس coincident : در گوگل

آیا معنی coincident مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )