برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1423 100 1

carnivorous

/karˈnɪvərəs/ /kɑːˈnɪvərəs/

معنی: گوشت خوار، حیوان گوشتخوار
معانی دیگر: وابسته به گوشتخواران (در مقابل وابسته به گیاهخواران: herbivorous)، گوشتخوارانه

بررسی کلمه carnivorous

صفت ( adjective )
مشتقات: carnivorously (adv.), carnivorousness (n.)
(1) تعریف: flesh-eating. (Cf. herbivorous.)
مترادف: carnivoral, predacious, predatory, rapacious, zoophagous
متضاد: herbivorous
مشابه: omnivorous, raptorial

(2) تعریف: of or pertaining to carnivores.
مترادف: carnivoral, zoophagous
متضاد: vegetarian
مشابه: raptorial

واژه carnivorous در جمله های نمونه

1. carnivorous dentition
آرایش دندان‌ها در گوشتخواران

2. a cat is a carnivorous animal
گربه جانوری گوشتخوار است.

3. Among the carnivorous animals are the leopard, lion, and tiger.
[ترجمه طالبی] پلنگ شیر وببر جزو حیوانات گوشتخوار هستند.
|
[ترجمه ترگمان]در بین حیوانات گوشت خوار، پلنگ، شیر و ببر وجود دارد
[ترجمه گوگل]در میان حیوانات گوشتخوار، پلنگ، شیر و ببر وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A great diversification of herbivorous and carnivorous forms developed from the insectivores.
[ترجمه ترگمان]هم چنین تنوع زیادی از گیاه خوار و هم گوشت خوار از the توسعه یافت
[ترجمه گوگل]تنوع بزرگی از گونه های گیاه خوار و گوشت خوار که از حشره کش ها تشکیل شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. In addition, each Sunday the Carnivorous Plant Society will hold a workshop on growing them.
...

مترادف carnivorous

گوشت خوار (صفت)
carnivorous , zoophagous
حیوان گوشتخوار (صفت)
carnivorous

معنی carnivorous در دیکشنری تخصصی

carnivorous
[علوم دامی] گوشتخواران ؛ حیوانات گوشت خوار از جمله سگ، گربه و نظایر آن.

معنی کلمه carnivorous به انگلیسی

carnivorous
• meat-eating, feeding on animal flesh
• carnivorous animals eat meat.

carnivorous را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

hiva
گوشتخوار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی carnivorous
کلمه : carnivorous
املای فارسی : کرنیوروس
اشتباه تایپی : زشقدهرخقخعس
عکس carnivorous : در گوگل

آیا معنی carnivorous مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )