برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1673 100 1
شبکه مترجمین ایران

Coexistence

/ˌkoʊɪgˈzɪstəns/ /ˌkəʊɪɡˈzɪstəns/

معنی: همزیستی

بررسی کلمه Coexistence

اسم ( noun )
مشتقات: coexistent (adj.)
• : تعریف: the act or condition of coexisting, esp. in a peaceful manner despite differences in values, customs, political systems, and the like.

واژه Coexistence در جمله های نمونه

1. peaceful coexistence
همزیستی مسالمت‌آمیز

2. peaceful coexistence
همزیستی مسالمت آمیز

3. He also believed in coexistence with the West.
[ترجمه ترگمان]او همچنین به هم‌زیستی با غرب اعتقاد داشت
[ترجمه گوگل]او همچنین به همزیستی با غرب اعتقاد داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The two communities enjoyed a period of peaceful coexistence.
[ترجمه ترگمان]دو جامعه از یک دوره هم‌زیستی مسالمت‌آمیز بهره‌مند بودند
[ترجمه گوگل]دو جوامع از دوره همزیستی مسالمت آمیز برخوردار بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Long periods of enforced coexistence may include concessions or agreements and important, often fruitful, cultural exchange.
[ترجمه ترگمان]دوره‌های طولانی هم‌زیستی اجباری ممکن است شامل امتیازات یا توافقنامه ها و مهم، اغلب مثمر ثمر و فرهنگی باشد
[ترجمه گوگل]دوره های طولانی همزیستی اجباری ممکن است شامل امتیازات یا توافقنامه ها و تبادل فرهنگی مهم و غالبا پر بار باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف Coexistence

همزیستی (اسم)
coexistence , symbiosis

معنی Coexistence در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] همزیستی
[بهداشت] همزیستی

معنی کلمه Coexistence به انگلیسی

coexistence
• condition of existing at the same time; living together peacefully
• coexistence is the state of existing together, usually peacefully.
peaceful coexistence
• living together in peace

Coexistence را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حمید
سازگاری
سحر
مشارکت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی coexistence

کلمه : coexistence
املای فارسی : کخیستنک
اشتباه تایپی : زخثطهسفثدزث
عکس coexistence : در گوگل

آیا معنی Coexistence مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )