برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1527 100 1
شبکه مترجمین ایران

beseeching

واژه beseeching در جمله های نمونه

1. She looked up at him with beseeching eyes.
[ترجمه ترگمان]با چشمانی سرشار از التماس به او نگاه کرد
[ترجمه گوگل]او با نگاه کردن به چشمش نگاه کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Mr Cottle looked up, his eyes beseeching Mary Ann to find another object for her well-meaning pity.
[ترجمه ترگمان]آقای Cottle به بالا نگاه کرد، چشمانش به ماری آن التماس می‌کرد که یک چیز دیگر برای ترحم به او بیابد
[ترجمه گوگل]آقای کلتل نگاه کرد، چشم هایش را مری Ann برای پیدا کردن جسم دیگری برای او به خوبی به معنی تاسف
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. But Chan only gave him that anxious and beseeching look I had seen so many times before.
[ترجمه ترگمان]اما چان آن چنان مضطرب و نگران به او نگاه می‌کرد که من بارها آن را دیده بودم
[ترجمه گوگل]اما چان فقط به او داد که این نگاه مضطرب و بی شرمانه را که پیش از این چند بار دیده بودم دیدم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The peasant kept on beseeching, and in his pleas one could feel his hatred.
[ترجمه ترگمان]روستایی به التماس ...

معنی کلمه beseeching به انگلیسی

beseeching
• a beseeching expression, gesture, or tone of voice conveys the idea that someone wants something very much.

beseeching را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Viyan
متضرعانه
میلاد علی پور
با التماس، با خواهش و تمنا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی beseeching مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )